Cơ chế quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Nguyễn Tuân

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 đã quy định đối với từng nhóm quản lý tài sản công, từng nhóm loại tài sản công phải được thông kê, hạch toán kế toán đầy đủ.

Đổi mới trong việc khai thác tài sản công hợp lý, hiệu quả gắn với việc huy động các nguồn lực của xã hội cùng Nhà nước đầu tư phát triển, khai thác tài sản công để tạo lập nguồn lực tài chính đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội, tái cơ cấu ngân sách nhà nước; từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài sản công, phát triển dịch vụ về tài sản công theo cơ chế thị trường trên cơ sở đảm bảo quyền sở hữu toàn dân về tài sản.

Theo ông Ông Vũ Danh Hiệp Vụ Tài chính - Ngân sách, Văn phòng Quốc hội, cơ chế quản lý, sử dụng tài sản công ở các đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

Quy định cụ thể về trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập khi sử dụng tài sản công phục vụ kinh doanh, liên doanh, liên kết phải có đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết và được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định.

Quy định việc đầu tư xây dựng cơ sở hoạt động sự nghiệp chỉ được thực hiện trong trường hợp chưa có cơ sở hoạt động sự nghiệp hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp hiện có còn thiếu diện tích so với tiêu chuẩn, định mức; không cho phép đầu tư xây dựng mới tài sản từ ngân sách nhà nước chỉ sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết (khoản 1, khoản 3 Điều 51 uật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017).

Về quản lý, sử dụng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 55): Luật quy định giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định về sử dụng số tiền còn lại sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Quy định đơn vị sự nghiệp công lập không được sử dụng TSC để thế chấp hoặc thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự khác trong các trường hợp: (1) Tài sản công do Nhà nước giao; (2) Tài sản công được đầu tư xây dựng, mua sắm từ ngân sách nhà nước; (3) Quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quyền sử dụng đất được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết mà tiền thuê đất đã trả một lần cho cả thời gian thuê không có nguồn gốc từ NSNN sau khi được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương cho phép đối với ĐVSNCL thuộc trung ương quản lý, Chủ tịch UBND cấp tỉnh cho phép đối với ĐVSNCL thuộc địa phương quản lý.

Quy định rất cụ thể về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản tại các cơ quan nhà nước; tiền chích khấu hao tài sản cố định, xử lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp; tiền khấu hao tài sản cố định tại tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; quản lý, sử dụng số tiền thu được từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng....

Về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (Điều 104 mục 1 Chương VI): Luật đã quy định theo hướng ưu tiên giao hoặc bán cho tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ; trường hợp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ không nhận hoặc không mua thì được giao, bán, điều chuyển hoặc thanh lý...

 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet