Cơ quan báo chí, xuất bản cần đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII

Hải Yến

Ngày 14/6, tại TP Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng dành cho đối tượng lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Chủ trì và chỉ đạo Hội nghị là đồng chí Mai Văn Ninh – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; dự và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Đại hội XII là đồng chí Trương Minh Tuấn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Hội nghị còn có các đồng chí là lãnh đạo Ban Tuyên giáo phụ trách lĩnh vực báo chí, xuất bản của Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên; lãnh đạo các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương, Hội Nhà báo tỉnh/thành phố, nhà xuất bản tại khu vực.

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng dành cho đối tượng lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XII của Đảng cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII; đồng thời vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và văn kiện Đại hội vào việc xây dựng chương trình hành động tại cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở nhận thức chung, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, các đồng chí lãnh đạo, chỉ đạo công tác báo chí, xuất bản đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong quá trình học tập và triển khai Nghị quyết ở các địa phương, cơ quan, đơn vị…

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn truyền đạt 2 chuyên để tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn truyền đạt 02 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng và Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Ngoài ra, đại biểu còn được nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày.

Đại hội XII của Đảng đã tổng kết chặng đường 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới và 5 năm thực hiện phương hướng nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ XI; thảo luận thông qua nhiều quyết sách, văn kiện quan trọng định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong những năm sắp tới. Văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung văn kiện Đại hội XI, các hội nghị Trung ương nhiệm kỳ 2010 - 2015 cũng như đường lối của Đảng trong những năm trước đây. Văn kiện có nhiều điểm mới thể hiện trình độ phát triển tư duy lí luận của Đảng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là xây dựng Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet