Có thể thuê tư vấn quốc tế để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Nguyễn Tuân

Để hoàn thành mục tiêu sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2016-2020, những giải pháp đã được Chính phủ đưa ra, trên cơ sở rút kinh nghiệm từ thực tiễn đã diễn ra trong những năm qua.

Theo đó, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tập trung quyết liệt thực hiện phân loại và sắp xếp DNNN theo tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục DNNN thực hiện cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Xây dựng và công bố danh mục DNNN thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa hàng năm làm cơ sở cho triển khai thực hiện và kiểm tra, đôn đốc, giám sát;

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác sắp xếp, cổ phần hóa DNNN, thoái vốn nhà nước, gắn với việc bảo đảm lợi ích cao nhất cho nhà nước. 

Có thể thuê tư vấn quốc tế để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - ảnh 1

Theo đó, trong cổ phần hóa DNNN, Chính phủ chỉ đạo cần nghiên cứu quy định về nâng cao chất lượng và trách nhiệm của tổ chức tư vấn trong việc xác định giá trị vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp để cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; quy định về thuê tư vấn quốc tế cổ phần hóa; thuê tư vấn và thực hiện việc bán cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp trên thị trường quốc tế;

Quy định về việc xử lý đất đai đối với các doanh nghiệp quản lý nhiều đất đai, quản lý đất đai ở những vị trí có lợi thế thương mại cao;

Bổ sung tiêu chí gắn với trách nhiệm và chế tài bảo đảm thực hiện cam kết đối với cổ đông chiến lược; các DNNN cổ phần hóa phải niêm yết trong thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu.

Chính phủ cũng chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán để không xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN; có cơ chế kiểm soát phù hợp  nguồn vốn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp; có cơ chế phù hợp để thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực, giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước xuống mức đủ để thay đổi quản trị doanh nghiệp một cách thực chất.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet