Công bố 3 Nghị quyết quan trọng liên quan đến kinh tế xã hội

N.V

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ký Văn bản số 224 về việc công bố 3 Nghị quyết quan trọng, đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 11.

Trong đó, tại Nghị quyết số 142 về kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội 5 năm 2016 - 2020, Quốc hội xác định mục tiêu tổng quát của giai đoạn này là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế. Giữ gìn hòa bình, ổn định, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước… Chỉ tiêu chủ yếu là GDP bình quân 5 năm đạt 6,5% - 7%; GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng 3.200 - 3.500 USD…

Theo Nghị quyết số 134 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia, Quốc hội quyết nghị: Với nhóm đất nông nghiệp điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 27.038.090 ha, tăng 306.330 ha; Với nhóm đất phi nông nghiệp điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 4.780.240 ha, giảm 100.080 ha ...

Tại Nghị quyết số 1206 về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND đưa ra những quy định cụ thể với từng hình thức đại biểu hoạt động chuyên trách và không chuyên trách.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet