Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bạc Liêu học tập quán triệt NQ Đại hội Đảng XII

PV

Ngày 26/8/2016, Công đoàn ngành y tế Bạc Liêu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho hơn 200 cán bộ Công đoàn viên đang công tác trong ngành Y tế.

Hội nghị được  báo cáo viên truyền đạt, quán triệt những nội dung cơ bản của báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Thông qua Hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng,  từ đó thống nhất nhận thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng đề ra, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện đảm bảo tiến trình tổ chức thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ; Tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động.
Sau khi học tập, cán bộ, đảng viên phải nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Đặc biệt về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp; Ý kiến của cá nhân về các biện pháp thực hiện ở cơ quan và trách nhiệm cụ thể của bản thân đối với việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet