Công tác phục vụ Đại hội XII của Hà Nội đang ở giai đoạn “nước rút”

Nguyễn Duyên (Thực hiện)

Đồng chí Phạm Thanh Học- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo điện tử Infonet.vn về việc triển khai công tác tuyên truyền của Hà Nội về Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 sắp diễn ra tại Hà Nội.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước, dân tộc. Thủ đô Hà Nội có vinh dự là nơi Đại hội XII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28/01/2016. Các nội dung công tác chuẩn bị, tham gia phục vụ Đại hội đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của Thủ đô xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện từ cuối năm 2014 và trong suốt cả năm 2015.

Thời gian qua, Hà Nội đã triển khai công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sinh động, sâu rộng, phát huy vai trò tích cực trong việc chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta; bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng, nhất là trong thời gian tổ chức lấy ý kiến quần chúng nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XII của Đảng hòng xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng…

Tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, với chế độ; đồng thời làm cho bạn bè quốc tế hiểu đúng về tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của Đại hội, về các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là chủ trương, đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế.

Công tác phục vụ Đại hội XII của Hà Nội đang ở giai đoạn “nước rút”

Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết đến thời điểm này, có thể nói rằng công tác phục vụ Đại hội XII của Hà Nội đang ở giai đoạn “nước rút”. Từ nhiều tháng qua, Hà Nội đã huy động tổng lực để triển khai một cách đồng bộ, toàn diện các mảng công việc theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, đảm bảo góp phần phục vụ tốt Đại hội. Công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng và tiến độ hoàn thành những nội dung, phần việc của các cơ quan, đơn vị luôn được lãnh đạo các cấp đặc biệt coi trọng và tiến hành ở cả ba giai đoạn: trước, trong và sau Đại hội.

Riêng với công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống từ thành phố đến cơ sở, căn cứ tình hình thực tế để triển khai các mảng việc mà mình phụ trách, quản lý, trong đó đẩy mạnh các hình thức thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thông tin - triển lãm,... trên địa bàn chào mừng Đại hội và chúc mừng thành công của Đại hội. Cùng với đó, công tác kiểm tra, đôn đốc sẽ được tiến hành thường xuyên để đảm bảo các hoạt động được diễn ra an toàn, hiệu quả, thực sự tạo không khí hân hoan, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân Thủ đô trước một sự kiện trọng đại của đất nước.

Các cơ quan báo chí, hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng sẽ liên tục cập nhật, thường xuyên phản ánh các hoạt động chào mừng Đại hội XII; đưa tin, bài phản ánh, tuyên truyền về các hoạt động của Thành phố, các đơn vị, địa phương và các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội. Bên cạnh đó, các ban, ngành chức năng, nhất là hệ thống Tuyên giáo Thủ đô sẽ tập trung chỉ đạo việc tổ chức các hội nghị thông tin, tuyên truyền viên tới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, định hướng dư luận của các tầng lớp nhân dân đối với Đại hội; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn các blog cá nhân có nội dung chống phá Đảng và Nhà nước; bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô và tham gia cùng với lực lượng chức năng triển khai các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội lần thứ XII của Đảng. Một nội dung công việc cũng hết sức quan trọng sau khi Đại hội bế mạc, đó là việc tham mưu cho các cấp ủy Đảng triển khai kế hoạch tuyên truyền về thành công của Đại hội, tổ chức các hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội cho đội ngũ báo cáo viên, trí thức, văn nghệ sỹ,...

Thành công của Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội có ý nghĩa sâu sắc, đã thể hiện ý chí, tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, trí tuệ của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô; tạo nên khí thế, động lực mới, sự tự hào, niềm tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, từ đó thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, tiếp tục vững bước phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hy vọng trong nhiệm kỳ tới Đảng ta sẽ đưa ra những quyết sách mới phù hợp để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Trước thềm Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhân dân Thủ đô đặt nhiều kỳ vọng vào những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới; bởi đó không chỉ là nhân tố quyết định đối với thắng lợi của Đại hội Đảng toàn quốc, mà còn có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong 5, 10 năm tới, nhất là trong bối cảnh cả nước đang ngày càng hội nhập sâu rộng. Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, tôi tin chắc rằng Đại hội lần thứ XII sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương thật sự là một tập thể vững mạnh, đoàn kết thống nhất chặt chẽ, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân; có uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới, mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước 5 năm tới, đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển văn hóa trong thời kỳ hội nhập, đồng chí Phạm Thanh Học - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội hy vọng rằng trong nhiệm kỳ tới Đảng ta sẽ đưa ra những quyết sách mới phù hợp để đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hội nhập với nền kinh tế toàn cầu hiện nay, vượt qua những thách thức, tận dụng thời cơ để ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đất nước phát triển. Cùng với đó, thời gian tới Đảng ta cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng, của các tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả cơ chế phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham những, lãng phí ở mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là nền tảng.

Với những kết quả và thành công từ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua và từ những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, sâu sắc, đầy tính xây dựng của nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đã góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII, nhân dân Thủ đô tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để vượt qua mọi khó khăn, phát huy thuận lợi, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet