Công tác trong ngắn hạn của Học viện Công nghệ BCVT khi đổi mới cơ chế hoạt động

Hoàng Thanh

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 222/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Theo đó, về căn bản , Học viện thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện theo Nghị quyết số 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017.

Để chuẩn bị triển khai quyết định 222/QĐ-TTg Học viện Công nghệ BCVT đã thống nhất về triển khai một số công tác ngắn hạn trong năm 2016 gồm:

Về công tác tổ chức bộ máy: Tiếp tục triển khai công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện (Quyết định 1766/QĐ – BTT&TT ngày 25/11/2014); thành lập khoa Đa phương tiện (Quyết định số 173/QĐ – BTTTT ngày 01/02/2016).

Thực hiện và hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, bố trí lao động/ trình/ phê duyệt định biên lao động năm 2016 của Học viện và chuyển đổi người lao động trong doanh nghiệp thành công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị sự nghiệp theo Đề án chuyển đổi đã được Bộ Nội vụ, Bộ TT&TT phê duyệt.

Tăng cường tuyển dụng, bố trí/ sắp xếp lại lao động, xây dựng/ điều chỉnh các cơ chế chính sách đãi ngộ/thu hút lao động nhằm đảm bảo tăng cường đội ngũ giảng viên có trình độ cao, năng lực và chuyên môn vững vàng (nhất là đối với các chuyên ngành đào tạo mới (đa phương tiện), ngành đào tạo trọng tâm/trọng điểm như CNTT, ATTT), đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao chất lượn đào tạo.

Về công tác tài chính, đầu tư: Xây dựng, trình duyệt/ban hành Kế hoạch năm 2016; quy chế chi tiêu nội bộ (định mức thu/chi, cơ chế trả lương,...); Hướng dẫn về phân cấp quản lý, sử dụng và mua sắm tài sản cho Học viện để Học viện có cơ sở pháp lý thực hiện và trên cơ sở đó Học viện sẽ phân cấp quản lý tài chính cho các đơn vị có con dấu trực thuộc Học viện, tạo điều kiện cho các đơn vị được tự chủ trong hoạt động NCKH, dịch vụ KHCN và Đào tạo bồi dưỡng, tự cân đối thu chi, lập báo cáo tài chính đầy đủ và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định pháp luật trên tinh thần vận dụng cơ chế tài chính của doanh nghiệp để tạo điều kiện cho các đơn vị được hoạt động, hạch toán độc lập để nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Học viện;

 Xây dựng/trình duyệt đơn giá tiền lương năm 2016 theo cơ chế tài chính doanh nghiệp để phù hợp với việc chuyển Học viện từ Tập đoàn VNPT (đơn vị sự nghiệp trực thuộc doanh nghiệp) về Bộ TT&TT và quyết định 222/QĐ – TTg của Thủ tướng chính phủ và kịp thời tạo điều kiện, động lực thúc đấy sự đóng góp, phát huy năng lục của đội ngũ giảng viên, nghiên cức viên có năng lực, tâm huyết đối với sự phát triển bền vững của Học viện;

Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư dở dang được chuyển giao từ Tập đoàn VNPT bàn giao và đã chuyển kinh phí cho Học viện; đã được Bộ TT&TT giao cho Học viện là Chủ đầu tư các dự án để kịp thời bổ sung, nâng cao tiềm lực về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu, liên kết đào tạo của Học viện.

Về công tác đào tạo: Thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh năm 2016; duy trì quy mô tuyển sinh, đào tạo ở mức hợp lý (tổng quy mô/năm: 15-17.000 sinh viên quy đổi); có phương án, lộ trình điều chỉnh tăng học phí phù hợp theo Quyết định 222/QĐ – TTg và điều kiện thực tế của Học viện; kịp thời phổ biến, thông tin (tuyên truyền, giải thích, giải trình với người học và xã hội) về việc điều chỉnh học phí kỳ 2 năm học 2015-2016 (tăng 7%) và năm học 2016-2017 (12%);

Có kế hoạch cụ thể, ưu tiên việc tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập; xây dựng chương trình, bài giảng, giáo trình, thư viện,...nhằm từng bước tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc nâng chất lượng đào tạo ngay từ đầu năm 2016, phù hợp với việc điều chỉnh học phí theo Quyết định 222/QĐ – TTg;

Tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển chương trình đào tạo (đăng ký, mở thêm một số (2-3) ngành đào tạo mới trong 2 năm 2016, 2017 như: Bưu chính; Logictics, Phát thanh – truyền hình,...); tăng cường công tác tổ chức, quản lý đào tạo và các biện pháp, giải pháp tổng thể để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo;

Đẩy mạnh công tác việc tuyển sinh, tổ chức quản lý học viên, sinh viên các lớp chất lượng cao, liên kết quốc tế, dịch vụ KHCN, dịch vụ sinh viên một cách thiết thực, hiệu quả (ví dụ như đưa tỷ trọng doanh thu đào tạo CLC, LKĐT từ 1-2% trong các năm 2014, 2016 lên 5-10% doanh thu đào tạo trong năm 2016 và 2017);

Tiếp tục triển khai cải thiện các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và hoàn thành việc xây dựng báo cáo, thực hiện đánh giá, kiểm định chương trình, chất lượng giáo dục theo quy định trong năm 2016 vfa 2017 nhằm đảm bảo cam kết về đạt chuẩn và nâng cao chất lượng đào tạo.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet