Cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

BT

Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt của tỉnh và cụ thể hóa chương trình hành động, thiết thực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Sáng ngày 6/6/2016, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số nội dung. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo các ban, cơ quan, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Trưởng, phó các Phòng, Ban, cơ quan của Tỉnh ủy; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc; Thường trực HĐND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND cấp huyện và lãnh đạo một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Nhân Chiến đã nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt Nghị quyết 12 của Đảng đối với tỉnh và việc học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết đến toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đồng thời đề nghị các đồng chí dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành đúng thời gian, tập trung tư tưởng tối đa, nghiêm túc tiếp thu nội dung các chuyên đề. Nghiên cứu, nắm vững các quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. Nắm vững mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Nghiên cứu kỹ 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 để liên hệ với điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; Đồng thời lựa chọn, xác định và đưa vào xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách phù hợp, thiết thực và hiệu quả...

Sau đó, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Tập trung nhấn mạnh nội dung về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại 30 năm đổi mới đất nước, từ thành tựu đến hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm cũng như mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước giai đoạn 2015-2020. 

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp quán triệt, truyền đạt Chuyên đề 2 về Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Trong đó, tập trung phân tích những vấn đề khái quát, cơ bản nhất về các kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển KTXH 5 năm 2016-2020. 

Ở mỗi nội dung Chuyên đề, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đều có những phân tích cụ thể, chỉ ra những tồn tại, hạn chế gắn với phát triển KTXH của tỉnh, qua đó chỉ rõ giải pháp thực hiện để khắc phục trong thời gian tới, hướng tới thực hiện mục tiêu giai đoạn 2015-2020: Tập trung phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường, động lực cho phát triển KTXH. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ. Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Ngày 7/6/2016, Hội nghị bước sang ngày làm việc thứ hai với các nội dung: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hoạt động chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet