Cục Tài chính doanh nghiệp đưa nội dung Nghị quyết vào sinh hoạt chi bộ

PV

Đảng ủy Cục Tài chính doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng ủy Cục Tài chính doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng ủy Cục Tài chính doanh nghiệp đã giao cho các Chi bộ trực thuộc và Tạp chí Tài chính doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên Tạp chí Tài chính doanh nghiệp và tại các cuộc sinh hoạt chi bộ thường kỳ về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng ủy Cục Tài chính doanh nghiệp.
Theo đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên và quần chúng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, quán triệt sâu sắc những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Đến nay, 100% đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Tài chính doanh nghiệp đã tham gia các lớp nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng bộ cấp trên.
Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Tài chính doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Bộ Tài chính, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Cục Tài chính doanh nghiệp cũng đã xây dựng Chương trình hành động, xây dựng kế hoạch công tác triển khai chi tiết đầu quý; đưa các nội dung Nghị quyết vào sinh hoạt chi bộ, định kỳ thực hiện đôn đốc, kiểm tra. 

Thực hiện việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, đồng thời, tiếp tục đôn đốc việc thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức Cục Tài chính doanh nghiệp ban hành ngày 3/10/2008 của Đảng ủy Cục Tài chính doanh nghiệp và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 29/3/2013 của Đảng ủy Bộ Tài chính về ban hành chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên tài chính học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc phòng, chống những biểu hiện “”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Cục Tài chính doanh nghiệp đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tích cực định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động và kiên quyết đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đặc biệt, thường xuyên đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị; suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng bộ.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet