Đà Nẵng khuyến khích đăng tải danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên báo, đài

HẢI CHÂU

Ngoài việc đưa lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, UBND TP Đà Nẵng khuyến khích đăng tải mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên các phương tiện thông tin đại chúng khác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư quan tâm

Ngày 4/7, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định 3926/QĐ-UBND ban hành một số nội dung trong tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu) thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TP.

UBND TP Đà Nẵng khuyến khích đăng tải mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư quan tâm (Ảnh: HC)

Bao gồm dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, cần lựa chọn nhà đầu tư thuộc danh mục dự án được phê duyệt để xây dựng công trình thuộc đô thị, khu đô thị mới; nhà thương mại; công trình thương mại và dịch vụ; tổ hợp đa năng... và các khu đất mà UBND TP quyết định triển khai theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn TP.

Quyết định này cũng quy định về thủ tục, phân cấp, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đối tượng áp dụng quy định này là các cơ quan nhà nước, BQL dự án chuyên ngành, cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp dự án, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, đối với dự án sử dụng đất, UBND TP Đà Nẵng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất. Chủ tịch UBND TP là người có thẩm quyền phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND TP giao sở chuyên ngành, UBND quận, huyện hoặc Ban QLDA chuyên ngành làm bên mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, thực hiện trách nhiệm của bên mời thầu được quy định tại Nghị định 30/2015/NĐ-CP và Điều 75 của Luật Đấu thầu.

Cơ quan nhà nước được UBND TP giao làm bên mời thầu dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, quy định về dự án đầu tư có sử dụng đất, pháp luật về đất đai và pháp luật  khác có liên quan về những nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước UBND TP (cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và pháp luật có liên quan về nội dung được giao nhiệm vụ. Bên mời thầu có thể lựa chọn tổ chức tư vấn độc lập thực hiện một số hoặc toàn bộ nội dung công việc trong trách nhiệm của mình.

Sở TN-MT được giao xác định giá đất khởi điểm để đấu thầu dự án có sử dụng đất, gửi Hội đồng thẩm định giá đất tổ chức thẩm định, trình UBND TP xem xét, phê duyệt. Trung tâm phát triển quỹ đất TP chịu trách nhiệm lập phương án sơ bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu. Sở KH-ĐT là cơ quan thẩm định đấu thầu dự án có sử dụng đất do UBND TP xem xét, phê duyệt; chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định các nội dung theo quy định tại Điều 86 Nghị định 30/2015/NĐ-CP. Đối với một số dự án cụ thể khác, Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định theo thẩm quyền được quy định tại Khoản 3 Điều 84 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao các Sở chuyên ngành, UBND quận, huyện đề xuất dự án sử dụng khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao cần lựa chọn nhà đầu tư. Các dự án sử dụng đất đề xuất phải tuân thủ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định 30/2015/NĐ-CP; gửi Sở KH-ĐT tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND TP xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất hằng năm (trong đó UBND TP nêu rõ đơn vị được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu đối với từng dự án sử dụng đất).

Sau khi có quyết định phê duyệt danh mục dự án, Sở KH-ĐT thực hiện cung cấp danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 4 Nghị định 30/2015/NĐ-CP lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Danh mục dự án sử dụng đất được công bố trong thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 30/2015/NĐ-CP. Khuyến khích đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư quan tâm.

Nội dung công bố phải bao gồm các thông tin về địa điểm thực hiện dự án, diện tích khu đất, chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch được phê duyệt, hiện trạng khu đất, các thông tin cần thiết khác. Bên mời thầu đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, gửi Sở KH-ĐT thẩm định, trình UBND TP xem xét, phê duyệt làm cơ sở triển khai lựa chọn nhà đầu tư. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/ 2015.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet