Đã sắp xếp, CPH 12 Tổng công ty do Bộ NNPTNT quản lý

Ngân Giang

Tổng số tiền thu về từ cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2015, chưa giảm trừ chi phí cổ phần hóa và kinh phí giải quyết lao động dôi dư, là 1.947 tỷ đồng, bằng 43% giá trị sổ sách và bằng 3,5% tổng số vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước do Bộ quản lý, trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã sắp xếp, cổ phần hóa được 12 Tổng Công ty.

Cụ thể gồm: Tổng Công ty Mía đường I; Tổng Công ty Mía đường II; Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam; Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng; Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam; Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam; CTCP Tổng Công ty CP Dâu tằm tơ Việt Nam; Tổng Công ty Rau quả, nông sản; Tổng Công ty Chè Việt Nam; Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp; Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam; và 02 công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và cá công ty con thuộc các Tổng Công ty; đã hoàn thành cổ phần hóa 10 doanh nghiệp, trong đó:

Số doanh nghiệp nhà nước đang nắm cổ phần chi phối gồm 5 đơn vị: Tổng Công ty Mía đường II, chiếm 92,98% vốn điều lệ; Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam, chiếm 77,59% vốn điều lệ; Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam, chiếm 62,3% vốn điều lệ; CTCP Thuốc Thú y Trung ương Navetco và CTCP Thuốc Thú y Trung ương Vetaco , chiếm 65% vốn điều lệ. Tổng số vốn nhà nước đang còn nắm giữ tại các doanh nghiệp này là 2.046.187 triệu đồng.

Số doanh nghiệp nhà nước không còn nắm giữ vốn là 4 đơn vị, trong đó: có 3 doanh nghiệp đã bán hết 100% vốn nhà nước gồm: Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam, Tổng Công ty Rau quả, nông sản, Tổng Công ty Chè Việt Nam, tổng số tiền thu về từ cổ phần hóa là 1.107,93 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp có nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần là 9 doanh nghiệp, trong  đó không có doanh nghiệp nào có nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Tổng số tiền thu về từ cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2015, chưa giảm trừ chi phí cổ phần hóa và kinh phí giải quyết lao động dôi dư, là 1.947 tỷ đồng, bằng 43% giá trị sổ sách và bằng 3,5% tổng số vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chưa thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích, các đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị sự nghiệp trong các tập đoàn, tổng công ty. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet