Đại biểu các tôn giáo nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

PV

Ngày 23/9/2016 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu các tôn giáo nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Căn cứ kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động do Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 của MTTQ Việt Nam đề ra và yêu cầu, nhiệm vụ mới trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng. Trong đó, xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta; Là kết quả trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI và các Hội nghị Trung ương khóa XI; Thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. Theo đó các đại biểu chức sắc tôn giáo nghiên cứu, tuyên truyền, vận động các tín đồ chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ sở, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Các đại biểu đã được nghe đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi về nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác tôn giáo; Đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác tôn giáo.
Theo đó, việc đổi mới công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung vào 6 nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên chăm lo xây dựng, phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong các tôn giáo; Chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm cùng Đảng, Nhà nước tiếp tục phát triển, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo; phát huy hơn nữa các giá trị tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong đời sống xã hội, phát triển bền vững, tăng cường đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; Vận động các tôn giáo nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong đời sống xã hội, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trách nhiệm trong việc hướng dẫn chức sắc, nhà tu hành, tín đồ thực hiện sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện đất nước; Phối hợp với các tổ chức tôn giáo đấu tranh kịp thời với các hành vi, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tiêu cực, phản văn hóa, mê tín, hủ tục, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo; Mở rộng đội ngũ cán bộ không chuyên trách, cộng tác viên là người tiêu biểu trong các tôn giáo tham gia công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc các cấp; Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet