Đại biểu Quốc hội vắng mặt sẽ bị ghi vào biên bản

P. Hoàng

Phiên họp sáng 24/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy Kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Nội quy mới gồm 56 điều.

Theo Nội quy Kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Quốc hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Trường hợp không thể tham dự phiên họp, đại biểu Quốc hội báo cáo Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc Tổng thư ký Quốc hội tổng hợp báo cáo Chủ tịch Quốc hội.

Trường hợp đại biểu Quốc hội không thể dự kỳ họp Quốc hội hoặc vắng mặt từ 03 ngày làm việc liên tục trở lên tại mỗi kỳ họp thì gửi văn bản và nêu rõ lý do đến Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đồng thời gửi văn bản đến Tổng thư ký Quốc hội để báo cáo Chủ tịch Quốc hội quyết định. Danh sách đại biểu Quốc hội không thể dự kỳ họp Quốc hội được ghi vào Biên bản kỳ họp Quốc hội; danh sách các đại biểu Quốc hội vắng mặt phiên họp được ghi vào Biên bản phiên họp.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy Kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Theo Nội quy kỳ họp Quốc hội mới được thông qua, các đại biểu bị bãi nhiễm được quy định cụ thể như sau: Uỷ ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội. Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội có thể họp với các Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội để trao đổi về các vấn đề có liên quan.  Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo trước Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Theo Nội quy này, trước khi Quốc hội thảo luận, đại biểu Quốc hội bị đề nghị bãi nhiệm có quyền phát biểu ý kiến tại phiên họp toàn thể, trừ trường hợp bị tạm giam theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và các trường hợp khác do Quốc hội quyết định theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu và bãi nhiệm đại biểu Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, biểu quyết. Sau cùng là Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet