Trang 3
Toàn văn Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa 12

Toàn văn Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa 12

Ngày 25/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị,...
Đồng Nai thông báo kết quả hội nghị Trung ương 6

Đồng Nai thông báo kết quả hội nghị Trung ương 6

Sáng 26/10, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và triển khai quán triệt các thông báo, kết luận, quy định của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Quân đoàn 4 thông báo kết quả Hội nghị TW 6

Quân đoàn 4 thông báo kết quả Hội nghị TW 6

Sáng ngày 26/10, Đảng ủy Quân đoàn 4 đã tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII cho 300 cán bộ chủ chốt toàn quân đoàn.
Xem thêm trên infonet