Trang 5
5 chỉ tiêu cụ thể trong xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả

5 chỉ tiêu cụ thể trong xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả

Nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng và tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu như Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ 12, UBND TP.HCM vừa ban hành Chương trình cải cách hành chính TP giai đoạn 2016 – 2020.
TP.HCM: Thư viện phấn đấu 1 triệu lượt người dùng vào năm 2017

TP.HCM: Thư viện phấn đấu 1 triệu lượt người dùng vào năm 2017

Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng đã nêu rõ, trong 5 năm tới cần: “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc..."
Lâm Đồng đặt mục tiêu có 9.000 doanh nghiệp vào năm 2020

Lâm Đồng đặt mục tiêu có 9.000 doanh nghiệp vào năm 2020

Trên quan điểm coi phát triển doanh nghiệp là chiến lược lâu dài, nhất quán, và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế, xã hội, mới đây tỉnh Lâm Đồng đã ban hành một chương trình chương trình hành động để hiện thực hóa điều này.
Tỉnh Lâm Đồng đảm bảo công bằng trong tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp

Tỉnh Lâm Đồng đảm bảo công bằng trong tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, và Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành một chương trình hành động để hiện thực hóa những chỉ đạo nói trên.
5 mục tiêu lớn của Tỉnh đoàn Lâm Đồng

5 mục tiêu lớn của Tỉnh đoàn Lâm Đồng

Để góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, vừa qua Ban thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng xây dựng Chương trình hành động gồm năm nội dung.
Hà Nội ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương XII

Hà Nội ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương XII

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thành phố phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện 17 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực cơ bản. Trong đó tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 8,5-9,0%; tỷ lệ trường công lập ở 3 cấp đạt chuẩn quốc gia: 65-70%; phấn đấu số giường bệnh/vạn dân: 26,5.
Đảng bộ xã Đạ Long đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ xã Đạ Long đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy xã Đạ Long thông qua những Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là Nghị quyết về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nên đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.
TP.HCM giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành trong cải cách hành chính

TP.HCM giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành trong cải cách hành chính

Thực hiện Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU của Thành ủy nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10 về cải cách hành chính, UBND TP.HCM vừa xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020.
Toàn văn Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)

Toàn văn Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)

Ngày 5/11/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Lâm Đồng thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Lâm Đồng thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Mới đây, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch số 32-KH/BTGTU về việc tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X".
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên: Quyết liệt đưa Nghị quyết XII vào cuộc sống

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên: Quyết liệt đưa Nghị quyết XII vào cuộc sống

“Các cấp ủy Đảng cần tố chức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đầy đủ nghiêm túc: Sau khi hội nghị quán triệt yêu cầu viết bản thu hoạch. Đây là lần đầu tiên và cũng là một giải pháp mới nhằm chấn chỉnh thái độ của cán bộ, đảng viên trong tham gia học tập, tiếp thu nghị quyết”.
Xem thêm trên infonet