Trang 6
Toàn văn Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)

Toàn văn Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)

Ngày 5/11/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Lâm Đồng thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Lâm Đồng thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Mới đây, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch số 32-KH/BTGTU về việc tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X".
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên: Quyết liệt đưa Nghị quyết XII vào cuộc sống

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên: Quyết liệt đưa Nghị quyết XII vào cuộc sống

“Các cấp ủy Đảng cần tố chức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đầy đủ nghiêm túc: Sau khi hội nghị quán triệt yêu cầu viết bản thu hoạch. Đây là lần đầu tiên và cũng là một giải pháp mới nhằm chấn chỉnh thái độ của cán bộ, đảng viên trong tham gia học tập, tiếp thu nghị quyết”.
Lâm Đồng chăm lo đời sống giáo dân và đồng bào dân tộc

Lâm Đồng chăm lo đời sống giáo dân và đồng bào dân tộc

Chính sách đại đoàn kết dân tộc được coi là nòng cốt, bởi nói cho dân nghe, làm cho dân hiểu, chỉ lối cho dân theo và làm gương cho dân tin là việc quan trọng, có như vậy mới xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương.
Thành phố Vũng Tàu: Đưa Nghị quyết Đại hội XII về từng phường

Thành phố Vũng Tàu: Đưa Nghị quyết Đại hội XII về từng phường

Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng tại Thành phố Vũng Tàu đã được triển khai xuống tận cấp phường nhằm đưa những nội dung cốt lõi của Nghị quyết đi sâu vào từng ngóc ngách của đời sống dân sinh.
Xem thêm trên infonet