Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương thành công tốt đẹp

PV (Báo Hải Dương)

Sau gần 3 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới, Đại hội Ðảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.

Ðại hội xác định mục tiêu tổng quát 5 năm 2015-2020 với nhiều định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Ðó là, thực hiện tái cơ cấu kinh tế, từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh các ngành có lợi thế, có giá trị gia tăng cao, chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải thiện môi trường đầu tư. Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Ðại hội cũng xác định phát triển kinh tế nhanh phải đi đôi với phát triển văn hóa, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân và giữ gìn, bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh nước ta hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Ðại hội xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng, củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiệm vụ xuyên suốt, có ý nghĩa then chốt trong cả nhiệm kỳ là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.  

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Ðại hội đã xác định 20 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có những chỉ tiêu quan trọng như đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân từ 8-8,5%/năm; phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng. Ðại hội cũng đã đề ra 26 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trên các lĩnh vực.

Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI thành công có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với cả nước, tỉnh ta đang tiến sâu vào quá trình hội nhập quốc tế. Ðây vừa là cơ hội, vừa là thách thức, đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh phải thật sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải xây dựng Ðảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay"; chú trọng rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ngay sau khi Ðại hội kết thúc, các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Ðại hội tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao từ tỉnh tới cơ sở trong thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở mục tiêu, phương hướng chung của tỉnh, các cấp, các ngành, đơn vị cần cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết bằng những chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với đặc điểm của địa phương, đơn vị, bảo đảm tính sáng tạo và khả thi cao. Trong tổ chức thực hiện nghị quyết, cần thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện những vướng mắc, những vấn đề mới nảy sinh để tìm cách tháo gỡ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet