Đại hội Đảng Bộ tỉnh Quảng Ninh diễn ra từ 12-14/10

Minh Tâm

Đảng Bộ tỉnh Quảng Ninh có 349 đại biểu tham gia gồm 51 đại biểu đương nhiên (là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII), 298 đại biểu từ đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Ngày 30/9, Ban tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp báo thông tin về những nội dung của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh sắp tới. 

Theo đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ninh với chủ đề: Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát huy sức mạnh tổng hợp phấn đấu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020.

Đại biểu dự Đại hội gồm 349 người. Trong đó, đại biểu đương nhiên (là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII) là gồm 51 người, đại biểu do đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh bầu là 298 người.

Ông Vũ Ngọc Giao, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, Đại hội lần thứ XIV được tổ chức theo tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; coi trọng chất lượng, không phô trương hình thức; bảo đảm an toàn, chu đáo, trang trọng, thiết thực và tiết kiệm; phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đại hội sẽ tiến hành các nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XII của Đảng.

Công tác chuẩn bị Đại hội được các tiểu ban tích cực triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng kế hoạch, đúng yêu cầu về chất lượng và tiến độ như văn kiện và các tài liệu phục vụ Đại hội gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, dự thảo Nghị quyết và các phụ lục của Báo cáo chính trị. 

Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV đã được hoàn thiện. Các kịch bản và tài liệu liên quan đến công tác bầu cử cũng đã được hoàn tất. Công tác phục vụ Đại hội đã và đang được triển khai theo đúng kế hoạch, phân công cụ thể. 

Công tác tuyên truyền khánh tiết đã hoàn thành các nội dung theo đúng kế hoạch phân công. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn tất.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet