Đại hội Đảng cấp trên cơ sở tại Điện Biên: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới

Nguyễn Văn Chương (Điện Biên)

Đến nay, Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã hoàn thành việc tổ chức đại hội 14/14 đảng bộ cấp trên cơ sở. Đây là tiền đề quan trọng tiến tới thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, (nhiệm kỳ 2015 - 2020) trong thời gian tới.

Từ việc chuẩn bị chu đáo cho Đại hội ở các Đảng bộ cấp trên cơ sở

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và văn bản hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 16/9/2014 về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt của tỉnh; chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai đến các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ đảm bảo kịp thời, nghiêm túc và theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời, chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng tham mưu ban hành đồng bộ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Đại hội Đảng bộ huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Cùng với việc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đặc biệt chú trọng việc khảo sát, nắm tình hình công tác chuẩn bị đại hội tại các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh để từ đó có sự chỉ đạo kịp thời, góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất, giúp các đảng bộ ổn định tình hình trước khi tiến hành đại hội.  Tỉnh ủy Điện Biên cũng đã chọn Đảng bộ huyện Tuần Giáo tổ chức đại hội điểm cấp huyện của tỉnh để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh. 

Trước khi tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tỉnh họp các đoàn đại biểu để thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội cấp trên, trao đổi những vấn đề còn vướng mắc, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác nhân sự đại hội. Tổ công tác của tỉnh đã tiến hành kiểm tra, kiểm duyệt kỹ về số lượng, chất lượng các văn bản và tổng duyệt chương trình đại hội; kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tổ chức đại hội, qua đó góp phần quan trọng vào thành công đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở.

Đến coi trọng tất cả các khâu trong quá trình chỉ đạo và tổ chức đại hội

Tại tất cả các Đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy Điện Biên, công tác chỉ đạo chuẩn bị văn kiện đại hội cũng được triển khai tích cực, chủ động, chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy đương nhiệm. Báo cáo chính trị trình đại hội, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, dự thảo nghị quyết đại hội được chuẩn bị công phu, kỹ về nội dung và tranh thủ được nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu lão thành cách mạng, lãnh đạo mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ chủ chốt cùng cấp đang nghỉ hưu tại địa phương và ý kiến tham gia của đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; trên cơ sở đó tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện dự thảo văn kiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt và trình đại hội theo quy định. Các báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng được tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên và đại biểu đại hội.

Cũng trong quá trình chuẩn bị cho đại hội, công tác nhân sự được các Đảng bộ chú trọng. Tại các cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều đã thống nhất: Nhìn chung công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được các cấp ủy thực hiện dân chủ, khách quan, đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình theo hướng dẫn của Trung ương. Đề án nhân sự đại hội của các đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt chặt chẽ, đảm bảo chất lượng. Trước đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban thường vụ cấp huyện đã thực hiện việc điều động, luân chuyển, bố trí sắp xếp cán bộ, đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tạo sự đồng thuận cao về công tác nhân sự trước đại hội.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Điện Biên, đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh Điện Biên đã hoàn thành tốt đẹp. Một trong những yếu tố mấu chốt dẫn đến thành công chính là do các đảng bộ đã chú trọng việc phát huy và thực hiện được tư tưởng chỉ đạo “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới” tại từng đại hội.

Thời gian tới, các cấp uỷ cần khẩn trương thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chính quyền để ổn định tổ chức bộ máy cán bộ; đồng thời tổ chức quán triệt, phổ biến nghị quyết đại hội, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và các kế hoạch để sớm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả đại hội, đồng thời phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet