Đại hội Đảng XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội

Trần Huệ- Lê Hiền

8 giờ sáng nay (21/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại hội có chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.” 

1.510 đại biểu chính thức thay mặt hơn 4,5 triệu đảng viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, đã về dự Đại hội.

Tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Tô Huy Rứa, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang, Phạm Quang Nghị, Lê Thanh Hải và đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Tới dự phiên khai mạc trọng thể này có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa VI trở về trước, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ.

Tới dự khai mạc Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam còn có các vị Đại sứ, đại diện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài tới đưa tin về Đại hội.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. 

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XII của Đảng tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng là toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong nghị quyết đại hội lần thứ XI của Đảng.

Chúng ta đã trải qua 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 5 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung, phát triển năm 2011 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020; 2 năm thực hiện Hiến pháp 2013.

Đại hội Đảng XII sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong 5 năm tới.

Đại hội XII cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI, đánh giá việc thi hành điều lệ đảng khóa XI; Bầu Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa rất trọng đại là: Định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tăng cường xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Sau diễn văn khai mạc Đại hội của đồng chí Trương Tấn Sang, Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô thay mặt nhân dân cả nước đến chào mừng Đại hội.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đọc Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet