ĐắkLắk đến năm 2020: Trên 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đông Triều

Theo kế hoạch, mục tiêu đến năm 2020, tỉnh ĐắkLắk phấn đấu có trên 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 01 đến 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

UBND tỉnh ĐắkLắk vừa ban hành Quyết định số 2602/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 158/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh, về xây dựng nông thôn mới tỉnh ĐắkLắk giai đoạn 2015 – 2020 định hướng đến năm 2030. Theo đó, Kế hoạch nhằm quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 158/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng thủ trưởng các đơn vị liên quan trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk.

Theo đánh giá về tình hình triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 0 2015, hiện toàn tỉnh có 7 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, có 43 xã đạt 13-18 tiêu chí, 34 xã đạt 10-12 tiêu chí, 62 xã đạt 5-9 tiêu chí, 6 xã đạt 3-4 tiêu chí. Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, người dân ở địa phương trong tỉnh đã huy động sức dân xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn với tổng số tiền đóng góp của người dân trên 56 tỷ đồng, doanh nghiệp đóng góp 4 tỷ đồng, nhân dân hiến hơn 80.000 m2 đất, đóng góp 13.000 ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu…

Nhằm đánh giá kết quả đạt được sau 5 năm (2011 – 2015) thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên những mặt được, chưa được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; Đánh giá tình hình triển khai công tác tuyên truyền, vận động; thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình; ban hành các cơ chế chính sách; tổ chức đào tạo cho cán bộ thực hiện Chương trình; công tác lập quy hoạch Đề án xây dựng nông thôn mới; việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; việc phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường; về xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội…,
tỉnh ĐắkLắk đang có kế hoạch hội nghị tổng kết cấp tỉnh trong tháng 11 tới.

Theo kế hoạch, mục tiêu đến năm 2020, tỉnh ĐắkLắk phấn đấu có trên 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 01 đến 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Về hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2020, phấn đấu 60% số xã có cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới. Đối với mục tiêu giáo dục, giữ vững chỉ tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến lớp. 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. 100% xã có đủ các tổ chức chính trị, xã hội, 70% tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và 90% cán bộ cấp xã đạt chuẩn… Phấn đấu đến năm 2030 có 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt tối thiểu từ 12 tiêu chí trở lên. Cụ thể: 80% số xã có cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới; 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 100% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới…

Để triển khai có hiệu quả các nội dung đề ra, Kế hoạch đã đưa ra các giải pháp thực hiện như: Tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên liên tục, bền bỉ và đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó coi trọng công tác xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ để triển khai thực hiện Chương trình, đặc biệt là cấp thôn, buôn và cấp xã; tăng cường công tác tuyên truyền vận động cho cộng đồng dân cư bằng nhiều hình thức; nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, giảm nghèo và an sinh xã hội; nâng cao nhận thức của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, xã hội trong xây dựng nông thôn mới; thực hiện đa dạng hóa huy động nguồn lực và phân bổ nguồn vốn đầu tư hợp lý để triển khai thực hiện chương trình đạt được mục tiêu đề ra…

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet