Đảm bảo chất lượng đội ngũ phổ biến pháp luật bằng tiếng dân tộc

Bình Minh

Trong giai đoạn 2017 - 2021, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo về chất lượng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái, trong giai đoạn 2017 - 2021, huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, tập trung tuyên truyền pháp luật hướng về cơ sở.


Theo đó, huyện Trấn Yên tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng đặc biệt là đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số, người có uy tín trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền phổ biến các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; tác động của chính sách pháp luật; quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách pháp luật về an ninh quốc phòng, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc; phòng chống tham nhũng lãng phí; phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình, bạo lực học đường; về cải cách hành chính cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh; hỗ trợ khởi nghiệp; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế...

Ngoài ra sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

Huyện Trấn Yên cũng sẽ đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, lựa chọn hình thức phù họp với đối tượng và điều kiện cụ thể của địa phương, của cơ quan đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật; cung cấp tài liệu pháp luật tờ rơi, tờ gấp; thi tìm hiểu pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

Ưu tiên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tổ chức hội nghị lồng ghép tại cơ quan, đơn vị, cơ sở thôn, bản…

 

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet