Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Phương Nam

Ngày 3/8, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) cho toàn thể cán bộ đảng viên.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên Lê Văn Thành đã phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo đó, hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã đề ra ba Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Nhấn mạnh tại hội nghị, ông Lê Văn Thành cho rằng, đây là những nghị quyết hết sức quan trọng. Do vậy, việc triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ.

Triển khai các nghị quyết sẽ giúp doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế nhà nước, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội. 

Các đảng viên thuộc Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5.

Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên cho hay, việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, qua đó giúp cho các cán bộ đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi  để vận dụng vào thực tế công tác. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Để thực hiện được mục tiêu đó, ông Lê Văn Thành đề nghị tập thể cán bộ đảng viên cần thực hiện tốt một số nội dung cụ thể.

Trước hết cần tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng các Nghị quyết nêu trên bằng nhiều hình thức thích hợp nhằm giúp cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức của cơ quan và nhất là các chủ doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp và khu kinh tế Nam Phú Yên thống nhất về nhận thức, tư tưởng, hành động về việc đánh giá đúng vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân, hiểu đúng về cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở nước ta và về việc đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước trong thời gian sắp tới.

Tiếp đó là tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Trước hết là hoàn thiện, bổ sung cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào khu công nghiệp và khu kinh tế Nam Phú Yên trình UBND tỉnh ban hành theo hướng khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tăng cường khả năng tiếp cận, mở rộng đầu tư, nhất là đối với kinh tế tư nhân.

Tiếp theo là đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận và khai thác, sử dụng.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước như: Rà soát, sắp xếp tổ chức lại bộ máy cơ quan tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để qua đó giải quyết hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp.

Cuối cùng là đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội.

Trước đó, ngày 21/7, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ Khối.

Cùng với việc phổ biến các nội dung cơ bản của ba Nghị quyết Trung ương 5, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Trần Hữu Cẩm còn đề nghị các đại biểu quán triệt, triển khai thực hiện phù hợp để đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình trong thời gian tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet