Đảng bộ Khối các CQ Trung ương: Kiểm tra 2.098 tổ chức đảng, 10.558 đảng viên

PV

Từ năm 2010 đến nay, Các đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đã tiến hành kiểm tra theo Điều lệ Đảng đối với 2.098 tổ chức đảng, kiểm tra 10.558 đảng viên, trong đó có 2.177 lượt đảng viên là cấp ủy viên các cấp.
Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được tăng cường và có nhiều đổi mới; hiệu lực, hiệu quả được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; ban hành nhiều quy chế, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhằm cụ thể hóa các yêu cầu đối với công tác kiểm tra, giám sát cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ Khối.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng các cấp được coi trọng và có nhiều chuyển biến, nhất là trong việc nâng cao nhận thức, xây dựng và thực hiện chương trình công tác hằng năm, việc kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng và sinh hoạt chi bộ.

Định kỳ Đảng ủy Khối tổ chức các buổi làm việc với các Đảng bộ trực thuộc

Từ năm 2010 đến nay, Đảng ủy Khối đã lập 20 đoàn kiểm tra toàn diện, 50 đoàn kiểm tra chuyên đề và 67 đoàn giám sát chuyên đề đối với các đảng ủy trực thuộc. Các đảng ủy trực thuộc đã tiến hành kiểm tra theo Điều lệ Đảng đối với 2.098 tổ chức đảng, kiểm tra 10.558 đảng viên, trong đó có 2.177 lượt đảng viên là cấp ủy viên các cấp; giám sát 2.019 tổ chức đảng và 9.115 đảng viên, trong đó có 1.339 đảng viên được giám sát là cấp ủy viên các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng được thực hiện khá toàn diện.
Cùng với đó, Ủy Ban kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, tiến hành kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với 61 đảng viên và 5 tổ chức đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với 1.617 tổ chức đảng cấp dưới; tiến hành giám sát 1.433 tổ chức đảng, 6.123 đảng viên, trong đó có 829 cấp ủy viên các cấp, từ đó phát hiện 5 tổ chức đảng và 58 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Cùng với đó, việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại được chú trọng. Về cơ bản, các vụ việc phức tạp, nổi cộm, kéo dài đã được quan tâm giải quyết. Đối với một số đơn thư tố cáo mạo danh, giấu tên nhưng có nội dung cụ thể đã được các cấp ủy đảng chủ động chỉ đạo nắm tình hình để chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có biện pháp phòng ngừa vi phạm kịp thời.

Từ năm 2010 – 2015, đã giải quyết 8 lượt đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng; tiếp nhận 732 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với đảng viên. Việc thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên và tổ chức đảng cơ bản được đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật Đảng đối với 261 đảng viên; trong đó khiển trách 178, cảnh cáo 46, cách chức 8, khai trừ 29… Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Khối đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đã bám sát và cụ thể hóa phương hướng, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối phù hợp với tình hình của Đảng bộ. Phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm” được triển khai đến cơ sở…

Những kết quả đó khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn, phòng ngừa và hạn chế sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các hành vi tiêu cực của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Để công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao, những năm tiếp theo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tập trung nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc, quy chế, quy định, quy trình trong công tác tổ chức cán bộ; thường xuyên thực hiện giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Phối hợp với cấp ủy trực thuộc giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng, hạn chế mức thấp nhất đơn, thư tái tố; xem xét những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị…/.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet