Đảng bộ khối tỉnh Khánh Hòa luôn bám sát nội dung Nghị Quyết TW 4 khóa 12

Sỹ Đồng

Trong thời gian qua, Đảng bộ Khối tỉnh Khánh Hòa luôn bám sát định hướng,chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Từ Đại hội Đảng 12 đến nay, Đảng bộ Khối tỉnh Khánh Hòa luôn bám sát định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nghiêm túc, đúng kế hoạch, nội dung, đảm bảo chất lượng.

Các thí sinh tại Hội thi thuyết trình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bước đầu, nhận thức của cấp ủy đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối đã có sự chuyển biến rõ nét, nhất là tinh thần trách nhiệm, thái độ trong việc tham gia học tập nghị quyết; nội dung đăng ký học tập và làm theo sát với nhiệm vụ chính trị được phân công.

Qua theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, các cấp ủy cơ sở đã nghiêm túc triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở cơ quan, đơn vị thực hiện việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016, thực hiện đăng ký thi đua và bổ sung chuyên đề năm 2017; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và kiểm điểm đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Theo ông Lương Kiên Định - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nghiêm túc, đúng kế hoạch, nội dung, đảm bảo chất lượng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12), Đảng ủy Khối thường xuyên thực hiện tốt công tác tư tưởng để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong khối nhận diện sâu sắc hơn về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện; từ đó chủ động, tự giác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; chủ động xem xét, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tham gia góp ý với tổ chức đảng; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng và đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy các cấp...

Qua kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.  Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa đánh giá, trong thời gian qua Đảng ủy Khối tỉnh đã chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các kế hoạch của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tổ chức học tập, quán triệt, đăng ký, viết thu hoạch nghiêm túc; triển khai tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet