Đảng bộ Kiên Giang: Sẽ phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế

PV

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Thanh Nghị, tân Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2015 – 2020)

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Nghị đã nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn gần đây: "Việc phát triển Phú Quốc thành đặc khu kinh tế là chủ trương của Trung ương. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo xây dựng đề án và trình các cấp có thẩm quyền của Trung ương xem xét. Phát triển huyện đảo Phú Quốc theo mô hình đặc khu có thể nói đây sẽ là mũi đột phá của tỉnh Kiên Giang. Sắp tới, khi có quyết định chính thức từ Trung ương, tỉnh sẽ có những chỉ đạo thực hiện cụ thể để đảm bảo thực hiện tốt theo những mục tiêu đề án đặt ra".

 Ông Nguyễn Thanh Nghị, tân Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang 

Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đã hoàn thành 22/34 chỉ tiêu, trong đó kinh tế 9/17 chỉ tiêu, văn hóa - xã hội 6/9 chỉ tiêu, quốc phòng - an ninh 3/3 chỉ tiêu, xây dựng hệ thống chính trị 4/5 chỉ tiêu.

Do vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân đạt 10,53%/năm. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.515 USD, gấp 2 lần so năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông- lâm- thủy sản giảm từ 42,57% năm 2010 còn 35,14% năm 2015, dịch vụ tăng từ 33,04% lên 40,44%, công nghiệp - xây dựng giữ ở mức 24,42% (nếu tính theo giá so sánh năm 2010, theo Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,41%; GDP bình quân đầu người là 1.725 USD; tỷ trọng nông - lâm- thủy sản chiếm 43,10%, công nghiệp-xây dựng chiếm 19,87%, dịch vụ chiếm 37,03%).

Riêng Phú Quốc đã có sự thay đổi rõ nét và toàn diện trên các mặt, kinh tế tăng trưởng bình quân 27,52%/năm; GDP bình quân đầu người tăng 3,29 lần so với năm 2010; lượng khách du lịch tăng 3,55 lần, doanh thu du lịch bình quân tăng 43%/năm; thu ngân sách bình quân tăng 58%/năm; huy động vốn đầu tư toàn xã hội 20.000 tỷ đồng, tăng 2,74 lần so với năm 2010. thu hút lượng khách lưu trú bình quân tăng 17,79%/năm. Kinh tế biển có bước phát triển khá toàn diện với tốc độ tăng trưởng 11,4%/năm, tỷ trọng kinh tế biển chiếm 75,6% GDP của Kiên Giang.

Nông - lâm - thủy sản duy trì mức tăng trưởng khá, bình quân 5,75%/năm và giữ vai trò quyết định đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Sản lượng lương thực năm 2015 đạt 4,65 triệu tấn, vượt 31% so với chỉ tiêu Nghị quyết, lúa chất lượng cao chiếm 70% sản lượng.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng lên. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện tốt hơn, tỷ lệ hộ nghèo từ 8,84% năm 2010 xuống còn 2,73% vào năm 2015. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; chủ quyền, biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác đối ngoại được mở rộng, hiệu quả nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bước đầu tạo được một số chuyển biến tích cực; công tác cán bộ và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên có chuyển biến tích cực, số cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh bình quân hằng năm đạt trên 84% (Nghị quyết 83% trở lên); trên 89% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (Nghị quyết 85% trở lên). Cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và huyện đạt chuẩn trên 96%, xã, phường, thị trấn 54,24%. Tổ chức bộ máy chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục được kiện toàn, chất lượng, hiệu quả hoạt động nâng lên. Những kết quả trên đã tạo tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới.

Theo đó, tiêu chí trong nhiệm kỳ sắp tới 2015-2020 đã được Đảng bộ tỉnh đặt ra là: Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển;  Tranh thủ mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; Xây dựng, phát triển huyện đảo Phú Quốc theo mô hình Đặc khu kinh tế để trở thành động lực phát triển của tỉnh… Đồng thời, đưa ra 8 nhiệm vụ, 4 giải pháp cơ bản nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet