Đảng bộ Sở TT&TT Hà Nội học tập Nghị quyết Trung ương 5

Huyền Anh

Chiều 16/8, Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) cho toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú trong Đảng bộ Sở.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT&TT Phan Lan Tú phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ, Giảng viên cao cấp Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bao gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ nhấn mạnh, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, cần đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; là một phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển; tạo động lực để phát triển kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT&TT Phan Lan Tú nhấn mạnh những nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) có ý nghĩa hết sức quan trọng, do đó, sau hội nghị này, đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cấp ủy nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt tới đội ngũ cán bộ, đảng viên của cấp mình, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Đặc biệt, Giám đốc Sở TT % TT cũng nhấn mạnh, toàn bộ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức của Sở cần rà soát lại các nhiệm vụ liên quan đến ngành của mình, liên hệ thực tiễn với 3 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) để xây dựng kế hoạch và phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu đã đề ra, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet