Đảng bộ thuộc Đảng bộ khối là kiểu mẫu trong triển khai thực hiện Nghị quyết

PV

Hội nghị đã tập trung thảo luận, giải đáp một số vấn đề xoay quanh những nội dung cơ bản và bàn những giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tại Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối cho hơn 600 cán bộ, đảng viên của các tổ chức Đảng thuộc Đảng ủy Khối tại khu vực phía Nam vào sáng 25/5/2016 tại TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã nêu rõ các đảng bộ thuộc Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương phải là kiểu mẫu trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh: Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức; Thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng thời, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đợt sinh hoạt chính trị này sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, lệch lạc.

Với tinh thần đó, đồng chí  Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu, từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt cần nêu cao tinh thần cách mạng để nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung các nghị quyết và xây dựng kế hoạch, hành động cụ thể cũng như căn cứ vào tình hình thực tiễn để thực hiện đúng, sáng tạo các Nghị quyết do Đại hội XII của Đảng đề ra phù hợp với điều kiện của các cơ quan, đơn vị mình… để làm sao các đảng bộ thuộc Đảng bộ khối là kiểu mẫu trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Tiếp đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được Phó Bí thư Đảng ủy Khối Trần Hồng Hà quán triệt các nội dung cơ bản và mới trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng thông qua các nhóm vấn đề chính: Những định hướng lớn về phát triển KTXH; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; Quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại; Đẩy mạnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Nhiều điểm mới trong Nghị quyết, các văn kiện Đại hội XII của Đảng thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta, nổi bật trong nội dung văn kiện là những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam; Những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng; Đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Cũng tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên được nghe những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Khối, như:  Kết quả công tác của Đảng bộ Khối giai đoạn 2010 - 2015; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và 4 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bên cạnh đó, Hội nghị còn tập trung thảo luận, giải đáp một số vấn đề xoay quanh những nội dung cơ bản và bàn những giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Để Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối đi vào thực tiễn một cách hiệu quả, tại Hội nghị các đại biểu đã được hướng dẫn cách thức tổ chức học tập, quán triệt, tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở từng chi bộ. Tiếp đó, các đại biểu đã viết phiếu thu hoạch, trong đó có nội dung đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên tại cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet