Đảng bộ tỉnh Cà Mau: Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

Nguyễn Duyên

Theo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau: Giải pháp phòng, chống nguy cơ này thực chất là phòng ngừa, triệt tiêu nguyên nhân chủ quan dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Đây là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách của các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên hiện nay.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau khẳng định: ”Tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” về bản chất là một quá trình suy thoái từ bên trong của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong nội bộ. Nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu rèn luyện tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, lối sống; mất vai trò chiến sĩ tiên phong, giảm sút ý chí chiến đấu, sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên trách nhiệm, bổn phận trước Ðảng, trước dân; ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm, bất chấp dư luận, không gương mẫu, nói không đi đôi với làm…

Những biểu hiện trên nếu không được đấu tranh ngăn chặn kịp thời nó sẽ phá hoại từ trong nội bộ Ðảng phá ra, làm suy yếu sức mạnh của tổ chức Ðảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động của tổ chức Ðảng.

Hiện nay, “Tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đang thực sự trở thành một trong những nguy cơ hàng đầu đối với Ðảng ta, đe doạ đến sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Điều này đã được Lênin từng cảnh báo: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta… Nếu chúng ta do sai lầm mà gây ra sự chia rẽ thì tất cả sẽ sụp đổ”.

Trong nhiệm kỳ qua, nhìn chung, các cấp uỷ, tổ chức Ðảng, cán bộ, đảng viên trong tỉnh Cà Mau đã thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”; lập trường chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cấp, từng ngành, của cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau

Tuy nhiên, tại Cà Mau, trong thực tiễn có một số biểu hiện như: nói chưa đi đôi với làm, thiếu gương mẫu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thiếu tính tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, phẩm chất lối sống, tiêu cực, tham nhũng… của một số cán bộ, đảng viên.

Biểu hiện trên tuy chưa nghiêm trọng nhưng đã là vật cản, sức ì trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đang làm giảm sút lòng tin của Nhân dân và đó chính là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch gieo mầm “Diễn biến hoà bình” - chúng ta không thể xem thường. Bởi vì những biểu hiện đó thường đi liền với bè phái, bảo vệ lợi ích nhóm tiêu cực, bao che tham nhũng, gây mất đoàn kết nội bộ; nó làm cho người tốt không hăng hái cống hiến, giảm sút niềm tin, ý chí chiến đấu, thậm chí thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; nó làm cho một số cán bộ, đảng viên từ thiếu sót nhỏ, chưa nghiêm trọng sẽ dẫn đến vi phạm to, nghiêm trọng và phát triển lên cấp độ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đến mức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Giải pháp phòng, chống nguy cơ này thực chất là phòng ngừa, triệt tiêu nguyên nhân chủ quan dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà  Mau đã đề xuất một số giải pháp trọng tâm như sau:

Trước tiên, các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên nhận thức cho đúng tính chất phức tạp, nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” là sự suy thoái, nhận thức lệch lạc về tư tưởng chính; nói và làm ngược lại với chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thái độ hoang mang, dao động, không giữ vững quan điểm, lập trường cách mạng; sự sa đoạ về đạo đức, lối sống… trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hay trong một tổ chức Ðảng, cơ quan, đơn vị.

Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp uỷ, của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tự trang bị cho mình sức đề kháng cao, đủ sức chống lại “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ðồng thời, đẩy mạnh cuộc đấu tranh ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” xâm nhập vào trong nội bộ là một vấn đề hết sức cấp bách trong công tác xây dựng Ðảng hiện nay.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020 trong phiên họp lần thứ nhất

Bên cạnh, các cấp uỷ cần thường xuyên, liên tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên ở chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng cán bộ và hiệu quả công tác tư tưởng các cấp. Phát huy tính chủ động, gương mãu, tự giác của bản thân cán bộ, đảng viên trong việc học tập chủ nghĩa Mác-Lênin để lập trường vững vàng, tư tưởng sáng suốt, thực hành dân chủ; ra sức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch; làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, trung thực, trách nhiệm, gần gũi gắn bó với Nhân dân, đoàn kết, xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh.

Tạo sự đồng thuận cao trong xã hội lên án các hành động sai trái, vi phạm về tư cách, đạo đức, lối sống. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và định hướng báo chí, xuất bản, hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới, góp phần khẳng định giá trị đạo đức, nhân cách và bản lĩnh của người Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Ðồng thời, thực hiện có hiệu quả tự phê bình và phê bình trong Ðảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay” gắn với sự rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Trên tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh” để khắc phục tình trạng “giấu giếm tật bệnh trong mình, không dám uống thuốc, để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy đến tính mệnh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ.

Ðấu tranh phòng, chống sự suy thoái, “tự diễn biến’, “tự chuyển hoá” là cuộc đấu tranh hết sức cam go, phức tạp, diễn ra ngay trong nội bộ, giữa ta với ta. Trong cuộc đấu tranh này, đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh, dám nói, dám làm, dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bè phái, mất dân chủ… để kịp thời ngăn chặn và xử lý những biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên. Do vậy, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, có tinh thần đồng chí thương yêu lẫn nhau chính là thang thuốc hay nhất, hữu hiệu nhất để chữa những khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, đồng thời có tác dụng ngăn ngừa và khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Song song đó, cần nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ trong lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán bộ; nắm chắc tình hình, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, đảng viên và trả lời câu hỏi: ở chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị mình có cán bộ, đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hay không? Có cán bộ, đảng viên nào có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” không? Tính chất, mức độ nào? Nguyên nhân, điều kiện dẫn tới sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” là gì? Trên cơ sở đó đề ra và tiến hành các giải pháp đồng bộ nhằm kiên quyết ngăn chặn sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đối với từng cán bộ, đảng viên và cơ quan, đơn vị.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được Đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh Cà mau trong nhiệm kỳ tới: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, tập trung 3 nhóm nội dung, 4 nhóm giải pháp; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên”.

Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch rất thâm hiểm và chúng muốn xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Ðảng, thủ tiêu chế độ XHCN ở Việt Nam; bọn chúng muốn chiến thắng mà không cần chiến tranh, nhưng họ có thực hiện được hay không là do chúng ta. Nếu mọi tổ chức Ðảng đều có sự đoàn kết thống nhất thật sự, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ được giữ vững, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, có bản lĩnh, thì không có thế lực nào khuất phục được chúng ta. Bởi xét đến cùng, vấn đề con người luôn mang tính quyết định; có cán bộ tốt việc gì cũng thành công; có đoàn kết thống nhất thật sự là có sức mạnh để chiến thắng mọi kẻ thù./.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet