Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2015-2020: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế

ND

Đẩy mạnh phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong nhiệm kỳ 2015- 2020. Trong đó, nhấn mạnh giải pháp cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế và các ngành, các lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng
Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đưa ra nhiệm vụ phát triển kinh tế với giải pháp cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế và các ngành, các lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh, chủ động hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững.

Đối với nông nghiệp, cơ cấu lại nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững cả trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi để đạt hiệu quả kinh tế cao. Kết hợp chặt chẽ sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Đẩy mạnh cơ giới hoá, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, phương pháp quản lý tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp. Chú trọng liên kết sản xuất giữa nhà nông và doanh nghiệp. Có cơ chế, chính sách tạo điều kiện tích tụ, tập trung ruộng đất để hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn. Khuyến khích phát triển mạnh hình thức sản xuất nông nghiệp theo mô hình trang trại. Từng bước xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm sạch. Đổi mới phương thức quản lý gắn với cơ chế, chính sách phù hợp trong việc đầu tư trồng mới và bảo vệ rừng phòng hộ ven biển. Đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp xây dựng nông thôn mới; thực hiện nhất quán và triệt để phát huy vai trò chủ thể của người dân nông thôn theo nguyên tắc dân chủ và tự nguyện quyết định kế hoạch, huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện và giám sát xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới ở từng thôn, làng, khu dân cư. Quan tâm đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn và chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn.

Dây chuyền sản xuất 5 vạn cọc sợi của Nhà máy sợi Đại Cường tại Khu Công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình)

Đối với công nghiệp, phát triển công nghiệp theo hướng cơ cấu lại các ngành sản xuất gắn với đẩy mạnh chuyển dịch tăng tỷ trọng các ngành có kỹ thuật, công nghệ cao, đóng góp lớn cho ngân sách và ít gây ô nhiễm môi trường. Phát triển các ngành công nghiệp cơ khí, điện tử, năng lượng, chế biến nông, thuỷ sản và công nghiệp phụ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục phát triển hợp lý một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động ở địa bàn và quy mô phù hợp. Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Xây dựng, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng đất các khu, cụm công nghiệp. Tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư về xây dựng, công nghệ, sử dụng đất và bảo vệ môi trường. Củng cố, mở rộng các làng nghề truyền thống và phát triển nghề, làng nghề mới, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh; hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, nghề và làng nghề.

Máy dệt chiếu công suất cao tại cơ sở dệt chiếu Ðinh Trí Cường, thôn Ðồng Bằng, xã An Lễ

Phát triển thương mại, dịch vụ được xác định theo hướng văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; phát triển thương mại nội địa và xuất, nhập khẩu, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - phân phối. Tăng cường thu hút đầu tư xây dựng, nâng cấp các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ ở đô thị và nông thôn, ưu tiên chợ đầu mối; khuyến khích phát triển các cơ sở kinh doanh thương mại văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ theo hướng hiện đại, đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn các khu vực sản xuất. Khuyến khích phát triển các dịch vụ có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, giá trị gia tăng cao. Hiện đại hoá và mở rộng, nâng cao chất lượng các dịch vụ như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính, viễn thông và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất kinh doanh khác. Khai thác tiềm năng du lịch về sinh thái biển và di tích lịch sử, văn hoá. Phát triển dịch vụ giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, dịch vụ khoa học và công nghệ, văn hoá, thông tin, thể thao, dịch vụ việc làm.

Ngoài nhiệm vụ trọng tâm là cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế và các ngành, các lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nghị quyết Đảng bộ tỉnh Thái Bình còn nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế khu vực ven biển thành trọng điểm kinh tế, khai thác mạnh tiềm năng kinh tế biển, tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.  Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển  đô thị cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.  Phát triển các thành phần kinh tế, các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, các loại hình doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tích cực và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế,...để góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet