Đảng đoàn Quốc hội quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Huyền Anh

Ngày 26/12, Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên thuộc các cơ quan Quốc hội học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và triển khai chương trình hành động.
Đảng đoàn Quốc hội quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII - ảnh 1
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Nghị quyết đặt biệt quan trọng

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, mục đích của Hội nghị này là phổ biến, quán triệt Nghị quyết và kế hoạch thực hiện để các lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các địa phương nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của Nghị quyết; nắm vững những quan điểm chủ đạo, công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, việc nắm vững nội dung của Nghị quyết đối với cán bộ, đảng viên trong các cơ quan của Quốc hội càng có ý nghĩa do trong thời gian tới đây Quốc hội sẽ có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật để thể chế hòa các chính sách được xác định trong Nghị quyết này.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ," Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và cũng là nhằm triển khai thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Việc ban hành Nghị quyết cũng được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước quan tâm, đón nhận, đồng tình, hưởng ứng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết để triển khai thực hiện Nghị quyết quan trọng này, Đảng đoàn Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên thuộc cơ quan Quốc hội nhằm phổ biến, quán triệt nội dung và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết để các cán bộ, đảng viên nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của Nghị quyết; nắm vững những quan điểm chỉ đạo và những công việc cần triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả.

Việc nắm vững nội dung của Nghị quyết đối với các cán bộ, đảng viên trong các cơ quan của Quốc hội càng có ý nghĩa do trong thời gian tới đây Quốc hội sẽ có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật để thể chế hóa các chính sách được xác định trong Nghị quyết này.

Trong một ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các Phó Chủ tịch Quốc hội quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương số 06 (khóa XII) “Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;” những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương số 05 “Về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế;" quán triệt và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ…

Triển khai thực hiện Nghị quyết 04 là công việc thường xuyên

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh sau hội nghị này, với tinh thần Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, được cử tri và nhân dân ghi nhận, các Tổ đảng thường trực Hội đồng Dân tộc, thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ của Quốc hội thực hiện nghiêm túc việc triển khai Nghị quyết 04, Kế hoạch số 04 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Để thực hiện Nghị quyết có tính khả thi cao và hiệu quả cao, thiết thực, các cơ quan của Quốc hội đồng thời khẩn trương nghiên cứu, thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết thành các quy định của pháp luật.

Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội chủ động phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tổ chức thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động theo quy định của Đảng, coi trọng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên và không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Trung ương và Kế hoạch số 04 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết 04 là công việc thường xuyên của toàn Đảng Bộ. Theo đó, hàng năm đề nghị các tổ Đảng thường trực Hội đồng Dân tộc, thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Ban, Viện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thực hiện. Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Đảng đoàn Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh đối với Nghị quyết số 05 về “Về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế,” các cơ quan của Quốc hội tham mưu cho Đảng đoàn Quốc hội kịp thời những vấn đề vướng mắc trong tổ chức triển khai.

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội nghiên cứu thể chế nội dung Nghị quyết trong các văn bản pháp luật, Nghị quyết và Đề án thực hiện trong cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, trong đó ưu tiên các dự án luật trực tiếp hỗ trợ đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Đây là những nội dung rất quan trọng gắn với trách nhiệm của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội sẽ tăng cường giám sát về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Đây là nội dung quan trọng gắn với chức trách, chức năng của Quốc hội, đề nghị các đơn vị đề xuất, cập nhật thông tin và từng năm có chương trình giám sát từng chuyên đề, những nội dung liên quan đến đổi mới cũng như cơ cấu lại nền kinh tế.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet