Đảng uỷ khối doanh nghiệp Long An học tập Nghị quyết Trung ương 5

Phương Nam

Ngày 24/7, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long An đã tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tại đây, bà Nguyễn Thị Ngọc Thảnh, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long An đã phổ biến những nội dung quan trọng của ba nghị quyết chuyên đề. Đó là Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảnh, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long An phổ biến những nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII) cho cán bộ Đảng uỷ. (Ảnh: Hồng Anh)

Thông qua hội nghị này, các cán bộ đảng viên khối doanh nghiệp tỉnh Long An nắm vững được nhiệm vụ cũng như giải pháp triển khai nghị quyết, hướng đến các mục tiêu như tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động.

Bên cạnh đó, còn hoàn thiện thể phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet