Đảng ủy PVN tập huấn nghiệp vụ xây dựng Đảng năm 2017

Hiền Anh

Ngày 5/10/2017 tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cấp ủy về công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Đảng ủy Tập đoàn, nhằm giúp cấp ủy viên các cấp trong toàn Đảng bộ nắm chắc các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng mới được ban hành và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về công tác đảng, để làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng với những nội dung cụ thể như:

Quán triệt, triển khai một số Quy định của Trung ương Đảng và Đảng ủy Tập đoàn: Quy định số 69-QĐ/TƯ ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối - Kế hoạch triển khai của Đảng ủy Tập đoàn; Quy định số 89-QĐ/TƯ ngày 4/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Chuyên đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ gồm các quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng; Trình tự các bước, thẩm quyền các cấp xử lý các hồ sơ đề nghị xác minh về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay từ quần chúng, đảng viên, chi bộ, đảng bộ. Những nội dung, căn cứ để kết luận Hồ sơ có vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; Quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị.

Chuyên đề về nghiệp vụ công tác đảng viên và công tác Văn phòng cấp ủy gồm các nghiệp vụ, quy trình công tác: kết nạp đảng, thẩm tra/xác minh lý lịch cho quần chúng vào Đảng, chuyển đảng chính thức, chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên; cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên, lưu trữ và bảo quản hồ sơ đảng viên; Một số điểm mới trong Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên và Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng (Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/2/2017 của BCH Trung ương).

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Tập đoàn diễn ra trong 2 ngày từ 5 - 6/10/2017.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet