Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6

Nguyễn Nam

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng thông báo một số nội dung chính và kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về kinh tế - xã hội năm 2017- 2018; về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân…
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6 tại hội nghị. Ảnh: Đỗ Linh

Ngày 19/10, Đảng ủy Quân 7 đã khu tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và giới thiệu những nội dung cơ bản của chỉ thị số 355/CT-QUTW “Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong quân đội giai đoạn hiện nay”.

Tham dự buổi làm việc có Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Ngoài ra còn có các cán bộ trong Thường vụ Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Quân khu, cán bộ sĩ quan cao cấp, cán bộ chủ trì các cơ quan, nhà trường, tỉnh thành, đơn vị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng thông báo một số nội dung chính và kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về kinh tế - xã hội năm 2017- 2018; về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; về công tác dân số trong tình hình mới; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập; về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Trong khi đó thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu giới thiệu những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 355/CT-QUTW “Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội giai đoạn hiện nay”.

Cụ thể, trong những năm qua, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về văn hóa; Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật (VHNT) trong thời kỳ mới”; cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và chỉ huy các cấp trong quân đội đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, nghiêm túc, đồng bộ công tác văn hóa, văn nghệ đạt kết quả thiết thực.

Tuy nhiên, việc quán triệt, chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện của một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên; nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ chủ trì về vai trò của VHNT chưa sâu sắc; kiện toàn, sử dụng cán bộ làm công tác VHNT có mặt còn bất cập; hoạt động lý luận, phê bình trên lĩnh vực văn hóa, VHNT có thời điểm thiếu nhạy bén. Các tác phẩm VHNT về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng tuy có khởi sắc nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, nhu cầu của bộ đội và nhân dân.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa, VHNT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thường vụ Quân ủy Trung ương yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung, giải pháp: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng văn hóa, VHNT; đổi mới công tác văn hóa, VHNT theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới”, Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27-7-2010 của Ban Bí thư (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”…

Đồng thời cần lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, văn nghệ sĩ, trước hết là cấp ủy, cán bộ chính trị, các bộ các cấp về vai trò của văn hóa, VHNT trong giai đoạn hiện nay. Hoạt động sáng tác, quảng bá VHNT trong quân đội đúng định hướng của Đảng, có giá trị nghệ thuật cao, phản ánh sinh động đời sống hiện thực của bộ đội, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức chặt chẽ, điều chỉnh, đổi mới, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa; đánh giá, tổng kết 25 năm Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” trong quân đội gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (1992-2017)…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet