Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam Triển khai Chương trình hành động thực hiện NQ ĐH Đảng lần thứ XII

Hoàng Hà

Hội nghị cũng đã quán triệt, thảo luận và triển khai Chương trình hành động thực hiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 2/8/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tại trụ sở Tập đoàn và 22 điểm cầu trên phạm vi toàn quốc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020).
Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua các văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói riêng. Việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.
Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày những nội dung cốt lõi của Báo cáo chính trị, những vấn đề cơ bản  và mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hội nghị cũng đã quán triệt, thảo luận và triển khai Chương trình hành động thực hiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; Phát huy dân chủ, đoàn kết; Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp; Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý có năng lực quản trị doanh nghiệp cao; Nâng cao năng suất, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, trọng tâm là đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn. Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp tận tâm, thân thiện, trách nhiệm, hết lòng phc vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
Theo chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, sau Hội nghị này, Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc mà trước hết là các đồng chí Bí thư chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các Nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và người lao động; Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ, Chi bộ sát với đặc điểm tình hình thực tiễn của đơn vị.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet