Đảng ủy Thái Bình: Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đào Quyên

Sáng ngày 2/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 5/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cho các đồng chí là bí thư, phó bí thư, cán bộ phụ trách công tác văn phòng, báo cáo viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Văn Huấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt nội dung các nghị quyết, trong đó tập trung nhấn mạnh những nội dung, quan điểm cơ bản và những điểm mới trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020. Đây là nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, một trong ba đột phá tăng trưởng kinh tế của tỉnh mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
 
Nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cấp ủy các cấp trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp, đổi mới phương thức thực hiện các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần tích cực vào sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ra Nghị quyết số 01/NQ-ĐUK về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Nghị quyết cũng nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; Nâng cao trách nhiệm công vụ và chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet