Đánh giá thực hiện hội nghị cán bộ của Học viện Công nghệ BCVT

Hoàng Thanh

Vừa qua, Học viện Công nghệ BCVT đã tổ chức Hội nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết cán bộ công chức 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2016.
Hội nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết  cán bộ công chức 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2016

Hội nghị có nêu rõ, năm 2015 Học viện Công nghệ BCVT tiếp tục duy trì ổn định hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, từng bước hoàn thiện cơ chế tổ chức và hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp tự chủ thuộc Bộ TT&TT. 

Là năm thứ hai trở thành đơn vị  sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TT&TT, Học viện đã có vị thế mới trong cộng đồng các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế, giúp Học viện có nhiều cơ hội tiếp cận với các dự án, chương trình trong lĩnh vực Đào tạo và KHCN của nhà nước cũng như các tổ chức quốc tế. 

Tuy nhiên năm 2015 cũng là năm Học viện chịu nhiều tác động từ các yếu tố như: Chính sách, tuyển sinh, đào tạo, cơ chế miễn giảm học phí có nhiều thay đổi, nhu cầu sử dụng lao động ở trình độ đại học giảm sút, nguồn thu từ một số mảng hoạt động truyền thống của Học viện có sự suy giảm như doanh thu về KHCN, đào tạo bồi dưỡng, đặc biệt là nguồn công việc từ tập đoàn VNPT.

Nhìn chung năm 2015, Học viện đã hoàn thành một số chỉ tiêu như:

Tổng nguồn thu của Học viện đạt 263 tỷ đồng.

Thu nhập của người lao động Học viện năm 2015 được duy trì ổn định.

Tổng số CBGVVCN Học viện đến cuối năm 2015 là 766 người, trong đó có 19 CBGV có hàm GS và PGS, 415 CBCNV có trình độ tiến sĩ và thạc sĩ, 246 CBCNV có trình độ Đại học, 86 CBCNV có trình độ khác. Hơn 70% CB, GV, NCV của Học viện trực tiếp tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. So với thời điểm đầu năm 2015, Học viện giảm 14 lao động.

Năm 2015, Học viện thực hiện 656 đề tài, nhiệm vụ (trong đó có 7 đề tài cấp Nhà nước, 25 đề tài,nhiệm vụ cấp Bộ, 203 đề tài cấp Học viện, 188 đề tài sinh viên, 232 báo cáo chuyên đề của CBGV).

Tổng số sinh viên, học viên tuyển mới trong năm 2015 là 4.020 người (bao gồm nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên).

Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên Học viện được đảm bảo ổn định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet