Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI

Lê Văn Thư - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận Bắc Từ Liêm

Đảng bộ huyện Bắc Từ Liêm góp ý dự thảo văn kiện với nội dung “Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 - 2015)” trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

Việc đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng là công việc có ý nghĩa quan trọng, nhằm tập hợp trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; thông qua đó phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân. Ngay sau khi nhận được dự thảo các Văn kiện của Trung ương và sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức lấy ý kiến như: Ban hành Hướng dẫn số 02 - HD/TBVK ngày 15/3/2015 về “Tổ chức lấy ý kiến đảng viên đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020”; Kế hoạch số 67 - KH/QU ngày 10/7/2015 về “Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XV trình Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội”.

Công tác tổ chức lấy ý kiến được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, rộng khắp từ quận đến cơ sở với khoảng 5.000 lượt ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Nhìn chung, các hội nghị được tổ chức nghiêm túc với không khí dân chủ, cởi mở và xây dựng. Các đồng chí chủ trì, điều hành hội nghị thể hiện rõ tinh thần cầu thị, trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn. Đã có nhiều ý kiến góp ý với chất lượng cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự tâm huyết đối với Đảng.

Về nội dung này, Đảng bộ huyện Bắc Từ Liêm tham gia với 4 nội dung chính như sau:

Thứ nhất: Về bối cảnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XI

Dự thảo Văn kiện chính trị Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước tác động đến việc thực hiện Nghị quyết; những tác động thuận lợi và không thuận lợi, những thời cơ và thách thức đối với nước ta trong 5 năm qua với diễn biến nhanh, rất phức tạp, khó lường. Chúng ta thấy rằng, trong nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới, khu vực tác động mạnh đến nước ta:

- Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, đó là: Tháng 10/2010, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo kinh tế thế giới năm 2011 tăng 4,2%, giai đoạn 2012 - 2015 tăng 4,6%/năm; thực tế tăng trưởng kinh tế thế giới (theo Báo cáo của IMF vào tháng 01/2015) năm 2011 tăng 3,9%, năm 2012 tăng 3,2%, năm 2013 tăng 3,3%, năm 2014 tăng 3,3% và năm 2015 dự kiến tăng 3,5%. Khủng hoảng nợ công diễn ra trầm trọng hơn ở nhiều quốc gia. Nhiều nước tăng cường bảo hộ thương mại và sản xuất. Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu tác động làm cho mặt trái của chính sách kích cầu và những yếu kém nội tại của nền kinh tế bộc lộ nặng nề hơn.

- Khủng hoảng chính trị ở nhiều nơi, nhiều nước; các nước lớn cạnh tranh quyết liệt để giành ảnh hưởng trong khu vực. Tình hình phức tạp, căng thẳng ở Biển Đông đe dọa nghiêm trọng hoà bình, ổn định và tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Ở trong nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đã tạo những điều kiện và tiền đề thuận lợi cho sự phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2011 - 2015. Giai đoạn 2006 - 2010 tăng trưởng kinh tế đạt 7%/năm. Nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm các nước đang phát triển có thu nhập trung bình và hoàn thành nhiều Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ.

- Dự thảo Văn kiện cũng nêu một số điểm nổi bật của bối cảnh tình hình trong nước 5 năm qua là: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cùng với những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, những hạn chế, khiếm khuyết vốn có của nền kinh tế chưa được giải quyết, những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý và những vấn đề mới phát sinh đã làm cho lạm phát tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng và đời sống nhân dân. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề. Nhu cầu bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội ngày càng cao. Đồng thời, chúng ta cũng phải dành nhiều nguồn lực để bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền đất nước trước những động thái mới của tình hình khu vực và quốc tế.

- Trước diễn biến mới của tình hình, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã quyết định điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; bảo đảm quốc phòng - an ninh và ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; tạo tiền đề vững chắc cho tăng trưởng cao hơn ở những năm cuối của kế hoạch 5 năm.

Thứ hai: Về những thành quả đạt được

Tại các hội nghị đóng góp ý kiến của Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm, đã có rất nhiều ý kiến đóng góp và cho rằng: 5 năm qua, trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức mà chúng ta đạt được những thành tích như vậy thì cần đánh giá rằng, chúng ta đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng chỉ nên đánh giá là đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên trên cơ sở nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật một cách toàn diện, dự thảo đánh giá: "Nhìn tổng quát, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng". Tôi cho rằng đánh giá như vậy là phù hợp, đúng mức, phản ánh được cả những nỗ lực, cố gắng của chúng ta trong bối cảnh khó khăn, phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, cũng như cả những yếu kém, khuyết điểm cần được khắc phục.

Những thành quả quan trọng được thể hiện trên các mặt: Lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô dần ổn định; Tăng trưởng kinh tế tuy thấp hơn 5 năm trước nhưng vẫn đạt tốc độ khá; Ba đột phá chiến lược được tập trung thực hiện và đạt kết quả tích cực; Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện; môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh có bước cải thiện; Phát triển nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ đạt kết quả tốt; Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đạt kết quả quan trọng; Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực bước đầu; Văn hoá, xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có những chuyển biến tích cực; Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hoà bình, ổn định được giữ vững để phát triển đất nước; Quan hệ đối ngoại, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng - đặc biệt Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được triển khai thực hiện, đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo tiền đề để đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng.

Những kết quả nêu trên đã tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới.   

Tuy nhiên, trong phần này có đoạn “Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô và tiềm lực được nâng lên; kinh tế vĩ mô dần ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế tuy thấp hơn 5 năm trước nhưng vẫn đạt được tốc độ khá”; tôi đề nghị Trung ương nghiên cứu và bỏ câu “tuy thấp hơn 5 năm trước”. Bởi đánh giá này trùng với đánh giá phần hạn chế. Bên cạnh đó, Trung ương cần bổ sung đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thứ ba: Về nguyên nhân của thành quả đạt được

Những thành quả đạt được 5 năm qua có nhiều nguyên nhân, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm nhất trí với những nguyên nhân mà dự thảo Văn kiện đã nêu:

- Nguyên nhân quan trọng nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp uỷ đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề phát sinh. Chúng ta thấy rằng: Trước Đại hội XI, từ kết quả đạt được của giai đoạn 2006 - 2010 và do chưa lường hết được những khó khăn, thách thức nên những chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đề ra cho 5 năm 2011 - 2015 là khá cao (như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2011 - 2015 là 7,0 - 7,5%). Sau Đại hội XI, tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo. Trước diễn biến của tình hình, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã kịp thời điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp với thực tế. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Coi trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, Trung ương đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 7 về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", Kết luận Hội nghị Trung ương 7 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở". Chú trọng nhiệm vụ phát triển văn hoá - nền tảng tinh thần của xã hội. Tại các Hội nghị Trung ương 6, 7, 8, 9 đã ban hành các nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, về giải quyết các vấn đề xã hội, về phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam v.v...

- Hoạt động của Quốc hội được đổi mới, nâng cao chất lượng, ngày càng đi vào thực chất, dân chủ; chất lượng ban hành luật, pháp lệnh được nâng lên, tăng cường công tác giám sát tối cao của Quốc hội; đã ban hành Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức chính quyền địa phương có nhiều đổi mới, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của Nhân dân; đã tổ chức thành công Hội nghị Liên minh nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 132.

- Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp đã quản lý, điều hành năng động, thường xuyên bám sát diễn biến của tình hình để đưa ra các chủ trương, giải pháp phù hợp; quan tâm đổi mới cơ chế, chính sách kinh tế và đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành nền kinh tế phù hợp với nền kinh tế thị trường.

- Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa để huy động các nguồn lực, các giai tầng xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Đã chủ động và tích cực hội nhập quốc tế cả chiều rộng và đặc biệt đi vào chiều sâu, đem lại nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trước diễn biến phức tạp và nghiêm trọng của tình hình ở Biển Đông, Đảng, Nhà nước ta đã có chủ trương và giải pháp phù hợp, kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định và quan hệ hữu nghị với các nước để phát triển đất nước.

Thứ tư: Về những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Dự thảo Văn kiện cũng đã thẳng thắn nhìn nhận bên cạnh những thành quả quan trọng đạt được, chúng ta còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Tuy nhiên, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đề nghị Trung ương cần nghiên cứu, bổ sung thêm một số nội dung sau:

- Dự thảo có viết “Đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện”. Đề nghị nên thêm cụm từ “chưa có lộ trình và bước đi thích hợp” thành “Đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện, chưa có lộ trình và bước đi thích hợp” .Vì ý này sẽ giải thích rõ hơn quá trình đổi mới ở nước ta.

- Trang 6 dòng thứ 14 (từ trên xuống), dự thảo có viết: “Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm”. Đề nghị nên thêm cụm từ “nhiều vấn đề mới đặt ra cần được làm rõ cả về lý luận và thực tiễn” thành “Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm, nhiều vấn đề mới đặt ra cần được làm rõ cả về lý luận và thực tiễn”. Vì như vậy sẽ làm rõ hơn hạn chế về cơ cấu lại nền kinh tế của nước ta.

- Trang 6 dòng thứ 15 (từ trên xuống), có câu: “Nhiều hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa xã hộichậm được khắc phục”. Để hợp lý hơn, sát hơn so với thực tiễn nên thay bằng: “Nhiều hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa xã hội được khắc phục nhưng còn chậm”.

- Trang 6,dòng 17 (từ trên xuống) có câu: “Quản lý tài nguyên, môi trường còn bất cập". Đề nghị thêm cụm từ "một số nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng".

- Tại trang 6 dòng 12 từ dưới lên, có đoạn “Kỷ cương phép nước chưa nghiêm”. Nên đổi thành: “Kỷ cương, phép nước trong một số trường hợp chưa nghiêm”.

- Trang 6 dòng 9 từ dưới lên: “Công  tác dự báo, hoạch định và lãnh đạo tổ chức thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý phát triển xã hội còn nhiều bất cập". Đề nghị thay cụm từ "còn nhiều bất cập" thành cụm từ “có lúcchưa kịp thời", “chưa sát thực tiễn” hoặc “còn có mặt yếu kém”.

- Bên cạnh đó, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đề nghị bổ sung thêm một số hạn chế, khuyết điểm như: Cần phân tích kỹ những nguyên nhân chủ quan dẫn đến những khuyết điểm, yếu kém trong công tác lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý tầm vĩ mô của Nhà nước, vấn đề thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng nhất là ở cơ sở; vấn đề xây dựng con người, vấn đề nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 chưa đạt được kết quả mong đợi, khuyết điểm phổ biến là tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Chưa xử lý dứt điểm được một số vấn đề, gây bức xúc trong nhân dân; một số văn bản dưới luật ở một số lĩnh vực còn chồng chéo, một số quy định luật và dưới luật chưa thực sự đi vào cuộc sống; hạn chế trong lĩnh vực xây dựng, giao thông; chủ yếu xuất khẩu hàng hóa ở dạng thô, chưa có công nghệ, hàm lượng chất xám cao, giá trị kinh tế thấp; việc đầu tư cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật chưa được quan tâm tâm đầu tư đúng mức; năng suất lao động thấp, cơ khí chế tạo nghèo nàn, công nghiệp phụ trợ không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu; trong hoạt động tư pháp vẫn để xảy ra nhưng án oan sai, làm lệch hồ sơ, ép cung, chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa chưa cao v.v…

Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm nhất trí với những nguyên nhân khách quan, chủ quan và những bài học kinh nghiệm mà dự thảo đã nêu. Năm bài học mà Dự thảo Văn kiện đã nêu vừa cụ thể vừa có tính khái quát cao, có giá trị tích cực cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đề nghị Trung ương nghiên cứu, bổ sung thêm một bài học kinh nghiệm nữa, đó là: “Phải phát triển kinh tế - xã hội mang tính bền vững”. Bởi vì trong thời gian qua có lúc, có nơi, một số địa phương chưa chú trọng đến việc phát triển kinh tế bền vững, mà chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế. Do đó, việc phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Bên cạnh 4 nội dung trên, về những vấn đề chung, hầu hết các ý kiến của cán bộ, đảng viên quận Bắc Từ Liêm đều cho rằng dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Chủ đề Đại hội XII của Đảng đã bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi nhất của Đảng, phù hợp với thực tiễn. Kết cấu của báo cáo chính trị đã có sự đổi mới, các nội dung nhận định trong báo cáo khá đầy đủ, bao quát và khoa học. Tuy nhiên, Đảng bộ cũng đề nghị Trung ương cũng cần nghiên cứu, điều chỉnh một số vấn đề chung như sau:

- Về thể thức văn bản: Việc sử dụng các dấu câu chưa được phù hợp; sau mỗi phần liền kề cần sử dụng dấu chấm phẩy (;) để đảm bảo tính liệt kê các vấn đề; cần lưu ý các từ viết hoa (ví dụ như từ “Nhân dân”); cách dùng câu, dùng từ, đánh số trang cần hợp lý hơn v.v…

- Cần chú ý tới việc cân nhắc, lựa chọn các số liệu đưa vào Dự thảo Báo cáo chính trị để chứng minh rõ những kết quả đạt được, đảm bảo khoa học, chính xác, đánh giá đúng thực tế, tránh mâu thuẫn giữa kết quả đạt được với những hạn chế trên từng lĩnh vực.

Dự thảo các Văn kiện chính trị Đại hội XII của Đảng đã thể hiện sự xây dựng công phu, khoa học và khách quan. Để Nghị quyết Đại hội Đảng phát huy hiệu quả trong cuộc sống, tôi kính mong trong nhiệm kỳ 2016-2020 Đảng cần quan tâm lãnh đạo, cụ thể hóa Nghị quyết; xây dựng chính sách, pháp luật đồng bộ, phù hợp với thực tiễn; cần nghiên cứu, bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý, tăng thêm cán bộ cơ sở; quan tâm chế độ đãi ngộ để cán bộ có điều kiện sâu sát địa bàn, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet