Danh sách 56 đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021

T.H

Ủy ban Bầu cử Quốc hội tỉnh Lào Cai đã công bố danh sách 56 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Danh sách 56 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai  nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm:

ĐVBC

Họ và tên người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

1.

Đặng Xuân Phong

Bùi Văn Đức

Lưu Thị Hiên

Nguyễn Huy Long

Bàn Thị Năm

2.

Mai Đình Định

Nguyễn Văn Vịnh

Nông Đức Ngọc

Nông Thị Cúc

3.

Hoàng Mạnh Hùng

Đặng Thị Hồng

Nguyễn Hữu Long

Vũ Vi Linh

4.

Đặng Phi Vân

Vũ Văn Tuấn

Đinh Thị Kim Thu

Nông Thị Nhi

5.

Phạm Toàn Thắng

Hoàng Thị Hằng

Hà Văn Quế

6.

Bùi Khắc Hiền

Lục Thanh Điệp

Triệu Thị Mấy

Hà Thị Khánh Nguyệt

7.

Nguyễn Tiến Dũng

Giàng Seo Vần

Phùng Thị Hồng Khuyên

Hứa Văn Cường

8.

Nguyễn Anh Chuyên

Nguyễn Duy Hòa

Đặng Văn Kỳ

9.

Hà Đức Minh

Sí Trung Kiên

Ngụy Phí Kiều Vân

10.

Giàng Thị Dung

Ly Giờ Có

Tẩn Sểnh Mẩy

11.

Lý Bình Minh

Trần Xuân Thảo

Vũ Xuân Cường

Dương Thị Thủy

Tải Văn Quý

12.

Giàng Mạnh Nhà

La Thị Thu Hương

Đặng Đình Chung

Hà Thị Thiệp

Vàng Hồ Lử

13.

Nguyễn Trọng Hài

Đinh Minh Hà

Hù Thị Huyền

Giàng A Sàng

Ngô Quyền

14.

Vũ Văn Cài

Lý Seo Dìn

Giàng Lệ Nam

Trẩn Văn Kình

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet