Danh sách 60 đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021

T.H

Ngày 28/5 vừa qua, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang đã công bố kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó Hà Giang đã có 60 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ này.

Danh sách 60 đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm:

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người trúng cử

đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang

Tỷ lệ % so với phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 1

- Huyện Mèo Vạc

1. Thào Mí Sính

95,63

2. Nguyễn Minh Tiến

94,80

3. Hầu Thị Phương

93,65

4. Đặng Thị Hồng Mai

92,82

5. Ngô Xuân Nam

92,44

Đơn vị bầu cử số 2

- Huyện Đồng Văn

1. Ly Mí Vàng

95,03

2. Vàng Đình Chiến

92,53

3. Hùng Thị Giang

91,41

4. Sùng Hùng Đoàn

89,66

5. Bùi Quang Trí

87.43

Đơn vị bầu cử số 3

- Huyện Yên Minh

1. Hoàng Văn Vịnh

97,04

2. Nguyễn Khánh Lâm

95,50

3. Sùng Minh Sính

94,47

4. Phan Thị Bình

93,88

5. Vàng A Hính

93,06

Đơn vị bầu cử số 4

- Huyện Quản Bạ

1. Nguyễn Hồng Hải

91,13

2. Hoàng Văn Kiên

87,39

3. Vù Thị Pó Ngọc

83,70

4. Vương Thị Thủy

81,95

5. Đỗ Anh Tuấn

78,85

Đơn vị bầu cử số 5

- Huyện Bắc Mê

1. Củng Thị Mẩy

89,43

2. Chúng Thị Chiên

85,96

3. Nguyễn Sơn Hà

82,64

4. Bùi Văn Tuân

78,32

5. Bồn Văn Quốc

69,78

Đơn vị bầu cử số 6

- Thành phố Hà Giang

1. Nguyễn Văn Sơn

86,93

2. Trần Mạnh Lợi

86,85

3. Hầu Văn Lý

74,28

4. Chu Thị Ngọc Diệp

71,74

5. Nguyễn Ngọc Triệu

(Thích Đồng Huệ)

66,17

- Đơn vị bầu cử số 7

1. Vi Hữu Cầu

87,33

2. Hoàng Thị Thanh Huyền

81,35

3. Lý Xuân Lù

68,97

Đơn vị bầu cử số 8

- Huyện Vị Xuyên

1. Sền Văn Bắc

78,63

2. Trần Đức Quý

74,36

3. Đặng Văn Sảng

68,89

4. Phạm Thị Hồng Yên

67,40

Đơn vị bầu cử số 9

- Huyện Bắc Quang

1. Lương Tiến Dũng

84,18

2. Hà Thị Minh Hạnh

78,96

3. Trần Văn Minh

73,62

4. Hoàng Đình Phới

66,63

5. Lê Hạnh Thảo

64,39

Đơn vị bầu cử số 10

- Huyện Bắc Quang

1. Triệu Thị Chính

77,41

2. Lê Quang Minh

74,96

3. Đặng Mùi Phin

68,29

Đơn vị bầu cử số 11

- Huyện Quang Bình

1. Triệu Tài Phong

93,15

2. Nguyễn Trung Tài

85,15

3. Thào Hồng Sơn

84,83

4. Phù Thị Thiên

77,26

5. Nguyễn Thị Kiều Yên

74,74

Đơn vị bầu cử số 12

- Huyện Hoàng Su Phì

1. Triệu Tài Vinh

96,66

2. Ly Mí Lử

91,18

3. Hoàng Đăng Lý

(Hoàng Hải Lý)

91,17

4. Vần Kim Đưởng

88,33

5. Long Thị Hoa

82,40

Đơn vị bầu cử số 13

- Huyện Xín Mần

1. Nguyễn Thị Mai Dung

(Nguyễn Thị Lan Dung)

95,46

2. Đỗ Thị Hương

90,89

3. Sèn Chỉn Ly

90,69

4. Hạng Kháy Vần

88,41

5. Ngô Xuân Nam

86,61

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet