Danh sách nhân sự cấp cao được kiện toàn tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIII

BTV

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa 13 đã bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội và 7 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; kiện toàn nhân sự các Ủy ban, Hội đồng... và phê chuẩn thành viên Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Sáng 31/3, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia và thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ trước Quốc hội

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trúng cử chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia với đa số phiếu tán thành.

Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân với tỉ lệ 96,15% trên tổng số ĐBQH tán thành.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Sáng 2/4, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch nước và thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ trước Quốc hội.

 

Ông Trần Đại Quang đã trúng cử chức danh Chủ tịch nước với đa số phiếu tán thành.

Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với ông Trần Đại Quang với tỉ lệ 93,12% trên tổng số ĐBQH tán thành.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Sáng 7/4, Quốc hội khóa XIII đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ trước Quốc hội.

Ông Nguyễn Xuân Phúc đã trúng cử chức danh Thủ tướng Chính phủ với đa số phiếu tán thành.

Với tỷ lệ 96,15% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

2 Phó Chủ tịch Quốc hội

Chiều 4/4, Quốc hội tiến hành bầu 2 Phó Chủ tịch Quốc hội và 7 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội với 459 phiếu tán thành, bằng 92,91% tổng số ĐBQH.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội với 433 phiếu tán thành, bằng 87,65% tổng số ĐBQH.

Với 90,49% tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Theo nghị quyết này, ông Đỗ Bá Tỵ và ông Phùng Quốc Hiển làm Phó Chủ tịch Quốc hội ngay khi Quốc hội thông qua Nghị quyết.

Danh sách 7 Ủy viên Uỷ ban TVQH khóa 13:

Với tỉ lệ 84,62% tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu một số Ủy viên UBTVQH khóa XIII. Căn cứ nội quy kỳ họp các ông bà Hà Ngọc Chiến, Trần Văn Túy, Võ Trọng Việt, Nguyễn Đức Hải, Lê Thị Nga, Nguyễn Thúy Anh và Nguyễn Thanh Hải là Ủy viên UBTVQH khóa XIII.

1. Ông Hà Ngọc Chiến

2. Ông Trần Văn Túy

3. Ông Võ Trọng Việt

4. Ông Nguyễn Đức Hải

5. Bà Lê Thị Nga

6. Bà Nguyễn Thúy Anh

7. Bà Nguyễn Thanh Hải

* Chiều 5/4, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm 5 Ủy ban của Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội với 474/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,95%.

2. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Trọng Việt được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội với 458/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,71%.

3. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Đức Hải được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội với 447/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 90,49%.

4. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội với 414/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 83,81%.

5. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội với 334/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 67,61%.

6. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội với 296/484 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 59,92%.

7. Quốc hội cũng đã bầu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước với 417/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 81,41%.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội với 452/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,50%, có 2 đại biểu không tán thành, chiếm 0,40%.

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết bầu Tổng kiểm toán Nhà nước với 452/455 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,50 %, có 3 đại biểu không tán thành, chiếm 0,61%.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

Sáng 8/4, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Phó Chủ tịch nước.

 

Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch nước với đa số phiếu tán thành, 91,09%.

Sau đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình

Sáng 8/4, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình

Ông Nguyễn Hòa Bình đã trúng cử chức danh Chánh án TANDTC với 95,55% số phiếu ĐBQH tán thành.

Tiếp đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Hòa Bình làm Chánh án TANDTC.

Sau đó, ông Nguyễn Hòa Bình đã làm lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí

Sáng 8/4, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Lê Minh Trí giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí

Ông Lê Minh Trí (sinh năm 1960) là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Hội đồng Quốc phòng - An ninh

1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

2. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh;

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh;

4. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm - Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Hội đồng bầu cử Quốc gia

1. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia;

2. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

13 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia:

1. Ông Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội;

2. Ông Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội;

3. Ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương;

4. Ông Trần Quốc Vượng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

5. Ông Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

6. Ông Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an;

7. Ông Trần Văn Túy - Trưởng ban Công tác đại biểu;

8. Ông Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

9. Ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

10. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

11. Ông Lại Xuân Môn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam;

12. Ông Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;

13. Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Quốc hội phê chuẩn tân Bộ trưởng, thành viên Chính phủ

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị

2. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng

4.  Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng

5. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng

6. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng

7. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng

8. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng

9. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng

10. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng

11. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng

12. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng

13. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng

14. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng

15. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng

16. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng

17. Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng

18. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet