Dạy thêm tại nhà phải cam kết với UBND phường, xã

Theo dự thảo thông tư Ban hành qui định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, những cá nhân, Tổ chức, cá nhân đứng ra tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm phải ký cam kết với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Dạy thêm tại nhà phải cam kết với UBND phường, xã

Theo dự thảo thông tư Ban hành qui định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, những cá nhân, Tổ chức, cá nhân đứng ra tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm phải ký cam kết với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Dạy thêm tại nhà phải cam kết với UBND phường, xã

Dạy thêm là vấn đề khiến nhiều phụ huynh, học sinh bức xúc thời gian qua. Ảnh: Internet

Cũng theo dự thảo thông tư này, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin công cộng của địa phương (xã, phường, thị trấn) và tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước khi thực hiện dạy thêm các nội dung cụ thể sau: Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm do cấp có thẩm quyền cấp; Danh sách người dạy thêm; Danh sách người học theo các lớp học, môn học; Nội dung, chương trình dạy thêm học thêm của các lớp học, môn học; Thời khóa biểu dạy thêm học thêm; Mức thu tiền học thêm.

Đối với việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường, học sinh muốn học thêm phải tự viết đơn xin học thêm gửi nhà trường; cha mẹ học sinh (hoặc người giám hộ) có con em xin học thêm phải trực tiếp ký, ghi nội dung cam kết với nhà trường về dạy thêm học thêm vào đơn xin học thêm và chịu trách nhiệm thực hiện nội dung đã cam kết.

Nhà trường chịu trách nhiệm tiếp nhận đơn xin học thêm của học sinh; tổ chức phân loại học sinh theo học lực và tổ chức dạy thêm theo nhóm trình độ học sinh (không tổ chức lớp dạy thêm học thêm theo các lớp học chính khoá).

Giáo viên muốn dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm; trong đó phải có cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của người giáo viên theo qui định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công, đồng thời sẽ thực hiện nghiêm túc các qui định về dạy thêm học thêm trong nhà trường. Nhà trường xét duyệt danh sách giáo viên được dạy thêm, phân công giáo viên, xếp thời khoá biểu dạy thêm phù hợp với trình độ học sinh.

Ngoài ra dự thảo thông tư này cũng có quy định cụ thể về các vấn đề: Nguyên tắc dạy thêm học thêm, các trường hợp không dạy thêm học thêm, thu và quản lý tiền học thêm, cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm học thêm, hồ sơ thủ tục cấp giấy phép, trách nhiệm quản lý và các điều khoản về thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, xử lý vi phạm.

Vũ Chương

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet