Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động Học viện Công nghệ BCVT

Hoàng Thanh

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh, trong năm 2015, Học viện Công nghệ BCVT đã từng bước chuyển đổi thành công từ mô hình của một đơn vị sự nghiệp thuộc doanh nghiệp sang mô hình của một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TT&TT (ảnh Ictnews)

Căn cứ vào Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung ngày 25/11/2009, Nghị định 16/2015/ NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đon vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 86/2015/ NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Nghị định số 77 NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về đổi mới thí điểm với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động Học viện Công nghệ BCVT.

Đề án đổi mới với một số nội dung chủ yếu như: Phát triển Học viện Công nghệ BCVT thành trường đại học hiện đại trên thế giới đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển ngành thông tin và truyền thông, tăng cường hợp tác quốc tế trong và sau đào tạo.

Hoàn thiện cơ cấu quản lí theo mô hình quản trị doanh nghiệp áp dụng theo phương thức quản lí tiên tiến để nâng cao năng lực cũng như hiệu quả quản lí.

Với đề án này, cũng nhấn mạnh: Phát triển mô hình đào tạo theo hướng hiện đại, đảm bảo chuẩn kiến thức cũng như kĩ năng của người học sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường. Bên cạnh đó mở các ngành đào tạo đại học, thạc sĩ và chương trình bồi dưỡng theo nhu cầu của xã hội, thực hiện tuyển sinh theo quy định và hình thức tuyển sinh đảm bảo công khai, minh bạch.

Công khai chuẩn đầu ra thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định để đảm bảo chất lượng và đào tạo. Khuyến khích thương mại hóa nghiên cứu khoa học và ứng dụng nghiên cứu khoa học trong cuộc sống. Liên kết đào tạo với các tổ chức đào tạo với các cơ sở trong nước và nước ngoài trên cơ sở chương trình liên kết đã được kiểm định chất lượng.

Về bộ máy tổ chức nhân sự: Thành lập mới, sát nhập, chia, tách quy định chức năng, nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của các tổ chức trực thuộc. Quyết định giao kết, chấm dứt hợp đồng lao động để đảm bảo đáp ứng chất lượng và đào tạo.

Ngoài ra, mức học phí tối đa cho đào tạo đại học chính quy là 15 triệu đồng/năm giai đoạn 2016-2017. Học viện cũng tính toán và công khai mức học phí với từng nhóm ngành, từng chuyên ngành trước khi tuyển sinh đảm bảo không vượt qua mức học phí bình quân tối đa của Học viện theo quyết định này. Mức trần học phí đối với tiến sĩ là 2,5 lần, với thạc sĩ là 1,5 lần, cao đẳng 0,8, trung cấp 0,7 mức học phí tối đa nêu trên.

Về cơ chế giám sát học viện cũng hoàn thiện đảm bảo quy chế hoạt động công khai, minh bạch nâng cao hiệu quả đào tạo của học viện cùng với giám sát toàn bộ hoạt động của Học viện. Bên cạnh đó học viện cũng công khai quy chế chỉ tiêu nội bộ do Giám đốc học viện ban hành khi tổ chức thảo luận rộng rãi, dân chủ, công khai.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet