Để kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng phát triển KT- XH của Quảng Nam

Sỹ Đồng

Quảng Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có gần 6.000 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân và hơn 32.000 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động.

Giai đoạn 2012 - 2016, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp cho ngân sách bình quân 5.500 tỷ đồng/năm, chiếm hơn 70% số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, tốc độ tăng trưởng đóng góp ngân sách bình quân 51%/năm; đóng góp hơn 40% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, gần 80% giá trị sản xuất, gần 75% GRDP (bao gồm cả thuế); 90% số lao động đang làm việc là thuộc thành phần kinh tế này.

Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang ký ban hành Chương trình số 11-Ctr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), nhất là trong phát triển kinh tế tư nhân, với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Một góc của Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Một trong những giải pháp quan trọng mà Tỉnh ủy quan tâm nhằm thực hiện đạt mục tiêu đề ra đó là hoàn thiện thể chế để đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp và cơ sở sản xuất - kinh doanh.

Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu phải thực hiện nhất quán các cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, thành phần kinh tế; đảm bảo bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh theo đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành liên quan rà soát, đề xuất Trung ương xóa bỏ những rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh, các cơ chế can thiệp hành chính trực tiếp, bao cấp của Nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế... nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh.

Trong thời gian tới, cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế. Tỉnh ủy quyết tâm tập trung thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cơ bản đảm bảo tính đồng bộ giữa quản lý nhà nước và thị trường.

Chú trọng nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân; tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển và đóng vai trò chủ đạo trong tốc độ tăng trưởng chung của kinh tế Quảng Nam.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, sẽ cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm bảo toàn, phát triển vốn nhà nước.

Hướng đến đưa Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại so với cả nước, tỉnh ủy Quảng Nam đề ra mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có khoảng 8.000 doanh nghiệp (chỉ còn 2 doanh nghiệp nhà nước và 1 doanh nghiệp có cổ phần nhà nước chi phối), đến năm 2025 có hơn 13.000 doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để ngày càng có nhiều doanh nghiệp tư nhân đủ khả năng tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Trong phát triển chung về kinh tế, Chương trình số 11 của Tỉnh ủy đặt mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 75 - 80 triệu đồng; đến năm 2020 nông - lâm nghiệp và thủy sản chỉ còn chiếm khoảng 10% tỷ trọng các ngành trong GRDP, công nghiệp - xây dựng 46%, dịch vụ 44%.

Tương ứng với đó, kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hơn 16%/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hơn 15%/năm; huy động vốn đầu tư toàn xã hội hàng năm hơn 30% GRDP.

Riêng khu vực kinh tế tư nhân, từ nay đến 2020 mục tiêu bình quân hàng năm đóng góp hơn 50% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, hơn 75% tổng thu ngân sách, hơn 75% GRDP trên địa bàn tỉnh; giải quyết việc làm cho 90% lao động.

Sang giai đoạn 2020-2025, Tỉnh ủy nâng mức chỉ tiêu đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân là: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân hàng năm lên hơn 60%, đóng góp hơn 85% tổng thu ngân sách trên địa bàn; giải quyết việc làm cho 95% lao động.

Để hoàn thành những mục tiêu đó, Tỉnh Quảng Nam những giải pháp để sắp xếp, cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, hướng đến trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đầy đủ cho các đơn vị này về phạm vi hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và tài chính, gắn với cơ chế đánh giá độc lập.

Triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả chính sách xã hội hóa đầu tư, áp dụng rộng rãi các hình thức đầu tư hợp tác công - tư (PPP), nhất là trên lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; chỉ lựa chọn đầu tư công vào những lĩnh vực mà tư nhân không thể tham gia được.

Tỉnh ủy cho rằng, việc xây dựng kế hoạch và áp dụng có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ khơi dậy tinh thần phấn đấu “vươn lên làm giàu” trong các tầng lớp nhân dân.

Song song với điều này, khuyến khích, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh cá thể mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, tự nguyện chuyển đổi thành doanh nghiệp. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet