Đề nghị giao Bộ VHTTDL quản lý tín ngưỡng tôn giáo

P. Hoàng

Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tín ngưỡng tôn giáo cho rằng việc quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được giao cho Bộ Nội vụ là chưa phù hợp!

Trong phiên họp sáng 29/10, Bộ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Thái Bình, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Bộ Nội vụ quản lý về tín ngưỡng tôn giáo có hợp lý?

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ đọc tờ trình về dự án Luật tín ngưỡng tôn giáo, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi  đã trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Báo cáo thẩm tra của UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên và nhi đồng cho rằng cần có sự thay đổi về phương thức quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo: Ủy ban nhận thấy trong dự thảo Luật, các quy định về quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo vẫn còn nặng nề; cách thể hiện trong các điều luật còn mang tính hành chính, “xin – cho”, chưa thể hiện được quan điểm:“tôn trọng, bảo hộ, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; hạn chế sự can thiệp hành chính của Nhà nước vào các công việc nội bộ của tổ chức tôn giáo” như trong Tờ trình của Chính phủ đã nêu. 

Ủy ban cho rằng, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là những quyền mang yếu tố tinh thần, tâm linh, do đó quản lý nhà nước phải mang tính đặc thù. 

Cũng theo báo cáo thẩm tra,về cơ quản quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo: Ủy ban cho rằng, việc phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng hiện nay còn chồng chéo và thiếu rõ ràng. 

Việc giao chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho Bộ Nội vụ cũng chưa thật sự phù hợp, vì mới chỉ dựa trên sự tiếp cận theo góc độ quản lý tổ chức mà chưa chú trọng việc bảo đảm cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo như là hoạt động văn hóa, tinh thần trong phạm vi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. 

Vì vậy, Ủy ban đề nghị Chính phủ nghiên cứu giao chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho một cơ quan phù hợp hơn, nhằm bảo đảm sự thống nhất trong quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, vừa phát huy các giá trị văn hóa của tín ngưỡng, tôn giáo trong sinh hoạt tinh thần và đời sống của người dân. 

Trong quá trình nghiên cứu và thảo luận, một số thành viên Ủy ban đề nghị giao chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet