Đến năm 2020, Tiền Giang sớm trở thành tỉnh phát triển bền vững trong vùng ĐBSCL

H.D

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Trong bài phát biểu tại Đại hội, đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Tiền Giang là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có vai trò quan trọng đối với chiến lược phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đạt được những thành tựu quan trọng, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội đều đạt và vượt so nghị quyết đề ra, đã tạo nên thành tích rất đáng phấn khởi.

Đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Tiền Giang đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sớm trở thành tỉnh phát triển bền vững trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đây là nhiệm vụ lớn, trọng tâm, bao trùm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ; vì vậy, ngay sau Đại hội, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh quan tâm xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để đưa ra các giải pháp khả thi phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; có lộ trình cụ thể theo từng năm để thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ và thực hiện thắng lợi mục tiêu quan trọng này; đại tướng gợi ý một số vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của Tiền Giang. Infonet.vn trân trọng trích đoạn nội dung quan trọng này trong bài phát biểu của Đại tướng Ngô Xuân Lịch:

Đại Tướng Ngô Xuân Lịch tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang

Trước hết, Tiền Giang là tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đầu mối giao thông thủy, bộ kết nối vùng với thành phố Hồ Chí Minh và cả nước; do đó, cần phải phát huy tốt lợi thế này để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững cùng với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Vấn đề trọng tâm là tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, sớm chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ sang công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể của cả nước và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh cần phải xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết từng vùng kinh tế, ngành kinh tế của địa phương; tạo điều kiện tốt nhất để thu hút mạnh các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực, nhất là công nghiệp và xây dựng; đồng thời lãnh đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược theo chủ trương của Trung ương về xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, đào đạo nguồn nhân lực và cải cách thể chế...

Trước mắt và lâu dài, Tiền Giang phải đi đầu trong sản xuất và chế biến nông sản, nhất là các loại trái cây chủ lực, có thương hiệu của tỉnh; ứng dụng các mô hình nông nghiệp kỹ thuật cao; lai tạo các giống vật nuôi và cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng để gia tăng sức cạnh tranh.

Bên cạnh việc tập trung cho vùng sản xuất lúa chất lượng cao, cần phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế, bao gồm cả cây ăn trái, cây công nghiệp; hình thành vùng chuyên canh sản xuất với quy mô lớn; phát triển chăn nuôi kết hợp với bảo vệ môi trường, gắn với thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, từng bước khai thác tốt hơn tiềm năng và lợi thế của tỉnh.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu nâng số xã đạt cơ bản các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2020 là 50%; đồng thời cần có những giải pháp mạnh để phát triển ngành thủy - hải sản, thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TW của Trung ương về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, phát huy tiềm năng, lợi thế biển.

Xây dựng và phát triển các khu, cụm công nghiệp nhằm tạo động lực phát triển công nghiệp, tạo bước chuyển trong cơ cấu kinh tế, tăng giá trị xuất khẩu, giải quyết việc làm cho lao động địa phương; từng bước phát triển công nghiệp theo quy hoạch, tránh tự phát, phân tán, tiết kiệm đất, sử dụng tốt vốn đầu tư phát triển hạ tầng, quản lý, bảo vệ tốt môi trường.

Tập trung phát triển một số ngành dịch vụ có thế mạnh của tỉnh; chú trọng phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao; thực hiện đa dạng hóa các ngành dịch vụ, thông qua đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng thương mại; xây dựng thương hiệu hàng hóa và các hoạt động xúc tiến thương mại; đẩy mạnh khai thác hình thức du lịch sinh thái ven sông Tiền; đồng thời quảng bá sản phẩm du lịch gắn với làng nghề truyền thống, di tích văn hóa, lịch sử để huy động tối đa nguồn lực cho phát triển du lịch địa phương. Chú trọng hình thành và phát triển các ngành dịch vụ như vận tải, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Thứ hai, Đối với các công trình đầu tư liên quan đến quy hoạch, bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng cần có giải pháp khả thi, bước đi thích hợp; trước tiên phải tạo ra sự thống nhất nhận thức trong Đảng bộ, trong lãnh đạo, nhất là trong cấp ủy, trên cơ sở đó thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư và công tác vận động nhân dân.

Cần huy động nguồn đầu tư phát triển mạnh và đồng bộ hạ tầng giao thông; nhựa hóa, bê tông hóa đường giao thông nông thôn; khai thác các công trình trọng điểm Quốc gia đi qua địa bàn tỉnh và trong vùng để tăng cường hợp tác, phát triển có hiệu quả hơn với các tỉnh bạn, nhất là với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ.

Thực hiện chính sách tuyển chọn, trọng dụng, đãi ngộ, thu hút nhân tài để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, nội dung giảng dạy, ngành, nghề đào tạo đáp ứng tình hình hiện nay và cả giai đoạn tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Tỉnh cần tập trung đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ và khoa học - kỹ thuật theo tiêu chuẩn Quốc gia, tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế. Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường; đồng thời triển khai thực hiện các chương trình chống ô nhiễm môi trường, ứng phó với tình hình nước biển dâng, biến đổi khí hậu.

Thứ ba, không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục - đào tạo và đa dạng hóa các loại hình đào tạo nguồn nhân lực; quan tâm đào tạo nghề cho người lao động ở nông thôn, đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp, nhất là nông dân trong những khu vực đô thị hóa, xem đây là một mũi đột phá, tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tăng cường giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội. Chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án bảo đảm an sinh xã hội. Triển khai tốt chính sách giảm nghèo bền vững, chính sách đối với người có công và các diện chính sách khác, khắc phục dần khoảng cách giàu - nghèo trong xã hội.

Thứ tư, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn kịp thời và làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chú trọng xây dựng thế trận lòng dân; xây dựng Lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đi đôi với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh toàn diện từ cơ sở; thực hiện có hiệu quả việc phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, làm trong sạch môi trường xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết kịp thời các khiếu kiện, các vấn đề phát sinh tại cơ sở, không để hình thành các “điểm nóng” trên địa bàn.

Thứ năm, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị trong lãnh đạo xã hội. Các cấp ủy đảng phải giữ vững nguyên tắc trong tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình.

Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xem đây là công việc trọng yếu, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và của mọi tổ chức Đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ chủ chốt phải nêu gương, phải thật sự là một tấm gương tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, theo đó mà tích cực học tập, nỗ lực làm theo tấm gương của Bác.

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đi sâu, đi sát cơ sở, gần gũi lắng nghe ý kiến nhân dân, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Coi trọng công tác quản lý, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động ngăn ngừa sự suy thoái, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đề phòng và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng; đặc biệt, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy đảng và trong toàn Đảng bộ.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất đạo đức, có trí tuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Thực hiện luân chuyển cán bộ, kịp thời thay thế những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Quá trình chỉnh đốn Đảng phải luôn gắn liền với đổi mới công tác cán bộ, vừa xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa tập trung đào tạo, có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; ngăn ngừa tư tưởng cục bộ địa phương, mất dân chủ trong tuyển chọn, bố trí cán bộ.

Trên cơ sở làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, không ngừng chăm lo củng cố xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet