ĐH Trà Vinh thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động

Hoàng Thanh

Vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động của ĐH Trà Vinh với những mực tiêu sau đây:

Mục tiêu chung:

Phát triển Trường Đại học Trà Vinh (sau đây gọi tắt là Trường) thành trường đại học định hướng ứng dụng theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế; hoạt động tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, trách nhiệm bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập, nghiên cứu tại Trường.

Mục tiêu cụ thể:

Xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và nhân sự theo định hướng từng bước hội nhập với khu vực và thế giới; cải cách quy trình, thủ tục giải quyết công việc và áp dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao năng lực quản trị nhà trường; tạo môi trường và điều kiện phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh của Trường;

Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm người học được đào tạo kiến thức chuyên môn theo chuẩn đầu ra như cam kết mà Trường đã công bố; được ứng dụng khoa học công nghệ; được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội;

Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế về giáo dục đại học; phát triển chương trình đào tạo trên cơ sở tiếp cận chương trình của các trường đại học tiên tiến trong và ngoài nước đáp ứng được nhu cầu chất lượng lao động hội nhập quốc tế, phát triển của xã hội;

Phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý, phù hợp với các nguồn lực của Trường; chú trọng đào tạo các chương trình chất lượng cao và đào tạo theo đặt hàng, theo địa chỉ sử dụng;

Hỗ trợ và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, bao gồm nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng với sản phẩm là các bài báo công bố quốc tế và các công trình nghiên cứu chuyển giao công nghệ ứng dụng vào thực tiễn;

Tiếp tục phát triển nhanh, đồng bộ cơ sở vật chất của Trường; xây dựng và phát triển hệ thống phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm, thư viện, trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ theo hướng hiện đại;

Tăng cường nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ. Hàng năm cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống, thu nhập của giảng viên, viên chức và người lao động của Trường;

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực đồng bào Khmer vùng Nam Bộ;

Thực hiện trách nhiệm xã hội của một trường đại học công lập với các chính sách học bổng, khuyến khích học tập và tín dụng sinh viên; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đối tượng chính sách, đối tượng nghèo, hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được học tập tại Trường.

Trường được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nội dung sau đây:

 Về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học: Quyết định việc mở ngành, ngưng mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ trong Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân cấp IV (sau đây gọi tắt là Danh mục cấp IV); thí điểm mở ngành đào tạo ngoài Danh mục cấp IV theo nhu cầu xã hội nếu đáp ứng đủ điều kiện mở ngành theo quy định của pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển của trường đã được Hội đồng trường quyết nghị thông qua; mở các chương trình đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp theo nhiệm vụ chính trị được giao;

Xác định chỉ tiêu tuyển sinh của từng năm học đáp ứng nhu cầu và điều kiện tham gia học tập của người học; tổ chức tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của Trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch và thực hiện chế độ ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định;

Quyết định các hoạt động đào tạo (chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy; ngôn ngữ giảng dạy; hình thức đào tạo; phương pháp kiểm tra, đánh giá; công tác tổ chức đào tạo; in, cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ) theo quy định của pháp luật; bảo đảm chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động;

Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định; tiến tới được các tổ chức kiểm định quốc tế công nhận;

Quyết định hoạt động, hướng đến kiểm soát chất lượng nghiên cứu khoa học bằng kết quả đạt được; khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học; quyết định tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ, tổ chức hội thảo khoa học với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước;

Thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bao gồm cả dịch vụ do Nhà nước đặt hàng;

Quyết định liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo có uy tín trong nước và ngoài nước; tổ chức thực hiện các chương trình liên kết đào tạo.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet