Điện Biên công bố danh sách 51 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

T.H

Ngày 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã công bố danh sách 51 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Danh sách 51 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên bao gồm:

 

Số TT

 

Họ và tên


Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

 

1

 

Trần Văn Sơn

 

85,39%

 

2

 

Phạm Khắc Quân

 

81,60%

 

3

 

Lưu Trọng Lư

 

79,67%

 

4

 

Đoàn Đại Dương

 

69,35%

 

5

 

Phạm Mạnh Kiên

 

53,32%

 

6

 

Lò Văn Phương

 

83,44%

 

7

 

Lê Trọng Khôi

 

83,19%

 

8

 

Hoàng Ngọc Vinh

 

76,80%

 

9

 

Tráng A Tủa

 

67,21%

 

10

 

Chử Thị Hải

 

60,69%

 

11

 

Lò Văn Muôn

 

82,36%

 

12

 

Lò Thị Luyến

 

76,74%

 

13

 

Phạm Phú Duẩn

 

75,52%

 

14

 

Quàng Thị Tuyết

 

65,22%

 

15

 

Vùi Văn Nguyện

 

65,17%

 

16

 

Vừ A Bằng

 

89,18%

 

17

 

Nguyễn Thành Phong

 

81,40%

 

18

 

Vi Thị Hương

 

73,40%

 

19

 

Mùa Thanh Sơn

 

88,69%

 

20

 

Văn Hữu Bằng

 

87,15%

 

21

 

Lò Thị Hiền

 

75,53%

 

22

 

Trần Thanh Hà

 

89,67%

 

23

 

Nguyễn Đức Vượng

 

88,06%

 

24

 

Tẩn Minh Long

 

82,83%

 

25

 

Đỗ Thị Luyến

 

76,79%

 

26

 

Lầu Thị Mại

 

88,29%

 

27

 

Từ Bá Minh

 

85,66%

 

28

 

Cao Thị Tuyết Lan

 

83,96%

 

29

 

Hà Quốc Thịnh

 

79,66%

 

30

 

Giàng A Dế

 

81,30%

 

31

 

Nguyễn Thanh Dịu

 

78,27%

 

32

 

Lê Thành Đô

 

78,20%

 

33

 

Chang Thị Dung

 

67,59%

 

34

 

Mùa A Sơn

 

92,65%

 

35

 

Phạm Đình Quế

 

86,93%

 

36

 

Nhữ Văn Quảng

 

80,41%

 

37

 

Tao Thị Viện

 

75,72%

 

38

 

Lò Thị Minh Phượng

 

89,82%

 

39

 

Lò Thị Bích

 

88,26%

 

40

 

Giàng A Páo

 

80,89%

 

41

 

Vừ Thị Liên

 

75,82%

 

42

 

Mùa A Vảng

 

74,45%

 

43

 

Phạm Bá Lung

 

72,45%

 

44

 

Lò Văn Tiến

 

71,95%

 

45

 

Giàng Thị Hoa

 

80,25%

 

46

 

Giàng Trùng Lầu

 

80,23%

 

47

 

Nguyễn Văn Hưng

 

64,09%

 

48

 

Lò Văn Mừng

 

75,05%

 

49

 

Nguyễn Sỹ Quân

 

71,07%

 

50

 

Lò Hồng Nhung

 

68,02%

 

51

 

Lê Hoài Nam

 

54,54%

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet