Điện Biên: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

PV

Trong hai ngày 1- 2/6, Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn tỉnh với 500 đại biểu là các cán bộ trong tỉnh ủy, lãnh đạo các ban ngành, địa phương…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn nêu rõ: Nhiệm vụ của Hội nghị là nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; so sánh với những nội dung của Đại hội XI và các đại hội Đảng trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể, cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta. Đồng thời, cần nắm vững mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới; nghiên cứu kỹ 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, từ đó liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Tuyên giáo TƯ báo cáo các chuyên đề tại Hội nghị. Ảnh: VC
Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn đề nghị cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh tập trung thời gian và trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tư tưởng để cùng nhau hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của Hội nghị. Sau Hội nghị này, các cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quá trình triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân của tỉnh. 

Hội nghị cũng đã nghiêm túc nghe quán triệt, học tập, tiếp thu 4 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới; Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII của Tỉnh ủy Điện Biên.

Kết thúc Hội nghị, toàn thể cán bộ, công chức dự Hội nghị đã viết thu hoạch kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong đó nêu rõ các biện pháp thực hiện tại đơn vị.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet