Diện mạo mới ở Bắc Ninh

BT

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, chương trình xây dựng NTM tại Bắc Ninh thực sự trở thành một phong trào lan tỏa rộng khắp, mỗi người đều nhận thức đầy đủ, chính xác về vai trò của mình trong xây dựng NTM

 Theo kết quả rà soát của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay toàn tỉnh có 35/97 (chiếm 36,1% số xã) đạt 19/19 tiêu chí.

Bê tông hóa đường GTNT xây dựng Nông thôn mới tại xã Đại Lai (Gia Bình).

Những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, chương trình xây dựng NTM thực sự trở thành một phong trào lan tỏa rộng khắp, mỗi người đều nhận thức đầy đủ, chính xác về vai trò của mình trong xây dựng NTM, từ đó tự nguyện đóng góp thời gian, công sức, vật chất để thực hiện các tiêu chí NTM. Điểm sáng trong triển khai chương trình xây dựng NTM là việc các địa phương thực sự quan tâm đến công tác quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu trung tâm xã, quy hoạch sản xuất và lập đề án xây dựng NTM cấp xã.

Đến nay, 100% số xã hoàn thành lập, công bố và cắm mốc quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sản xuất và đề án xây dựng NTM cấp xã. Các địa phương chú trọng chỉ đạo người dân phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập. Toàn tỉnh hiện có 48 xã xây dựng 63 mô hình trồng trọt, 20 xã xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi, 15 xã xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản, 6 huyện xây dựng mô hình cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp. Các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục được kiện toàn, củng cố và phát triển với 585 HTX dịch vụ nông nghiệp, 145 trang trại đạt mức thu nhập hàng tỉ đồng/trang trại/năm.

Toàn tỉnh đầu tư khoảng gần 1.000 công trình xây dựng hạ tầng nông thôn, góp phần làm thay đổi căn bản bộ mặt, cảnh quan, môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Trong đó chỉ riêng năm 2015, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn trên các lĩnh vực: Làm đường giao thông; kiên cố hóa kênh mương; cải tạo xây mới hệ thống điện lưới; xây dựng trường học, trạm y tế, cơ sở văn hóa, chợ nông thôn, nhà ở dân cư, trụ sở xã... là 715,99 tỷ đồng.

Đến nay số tiêu chí đạt chuẩn trung bình toàn tỉnh là 15,71 tiêu chí/xã (là một trong 10 tỉnh có số tiêu chí đạt chuẩn cao nhất cả nước). Ngoài 35 xã được công nhận và đang làm thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận hoàn thành 19/19 tiêu chí, có 24 xã đạt từ 15 đến 18/19 tiêu chí, 38 xã đạt từ 10 đến 14/19 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Tuy nhiên, công tác xây dựng NTM của tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định, chủ yếu do sự chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở chưa tích cực, phong trào thi đua: “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” ở một số xã còn trầm lắng, nguồn vốn cho chương trình xây dựng NTM của các xã gặp nhiều khó khăn... Để hoàn thành mục tiêu về NTM, theo Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM tỉnh, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực. Trong đó ưu tiên tập trung phát triển các cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, thôn trực tiếp gắn với đời sống hàng ngày của người dân (giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường...). Các địa phương quan tâm phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn. Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn. Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn. Nâng cao hiệu quả truyền thông, đào tạo đội ngũ cán bộ và tăng cường năng lực đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình. Tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn cho các địa phương để thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Mặt khác, tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực trên nguyên tắc tự nguyện, phù hợp khả năng của người dân, không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc hoặc huy động vượt quá khả năng của người dân để thực hiện Chương trình. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet